Znalecké posudky

26.11.2011 13:32

 

Znalecký posudek soudního znalce je soubor výroků dle zák. č.36/1967 Sb. v platném znění, který má náležitosti dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění. Tyto náležitosti obsahuje § 13. Podle § 15 téže vyhlášky musí posudek vykazovat stejné náležitosti i v případě, je-li soudním znalcem vypracován "mimo řízení" tj. i pro jiné objednatele, než kterými jsou státní orgány.

§ 13 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění

(1) Příslušný orgán, který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém opatření jeho úkol, podle okolností případu též formou otázek tak, aby se znalec zabýval jen takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí.

(2) V posudku uvede znalec popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek).

(3) Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí.

(4) Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

(5) Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.

(6) Při ústním posudku podaném do protokolu uvedou se též údaje, které jsou předmětem znale · 

 

ZNALECKÉ POSUDKY, ODHADY, OCENĚNÍ ---

·  oceňování podniku, oceňování podílu znalecký posudek lze zpracovat z hlediska tržní, subjektivní nebo objektivizované hodnoty a to jak na tuzemské, tak i zahraniční společnosti

·  znalecké posudky, odhady, ocenění obchodního jmění pro fúze, rozdělení společností, dědictví, rozvod nebo pro další účely

·  znalecké posudky, odhady, ocenění obchodních podílů, akcií a jiného finančního majetku

·  znalecké posudky, odhady, ocenění nehmotného majetku, know-how, patentů, ochranných známek v rámci ocenění podniku nebo podílu

·  znalecké posudky, odhady, ocenění na ocenění zásob a pohledávek pro prodej a tvorbu opravných položek

·  znalecké posudky, odhady, ocenění pro arbitrážní řízení

·  znalecké posudky, odhady, ocenění na škody vzniklé z podnikatelské činnosti

·  znalecké posudky, odhady, ocenění na likvidační hodnoty podniku

·  rozklady znaleckých posudků, oponenské posudky na všechny druhy znaleckých posudků z oboru ekonomie

Znalecké posudky jsou vypracovávány ve spolupráci se znalcem v oboru ekonomie.

 

----- EKONOMICKÉ A INVESTIČNÍ ANALÝZY -----

·  analýzy v rozsahu znaleckého posudku (finanční analýza podniku) stanovení hodnoty společnosti nebo podílu v rozsahu znaleckého posudku za cca 50-60% ceny znaleckého posudku

·  analýzy nákladů návrhy a realizace restrukturalizace firem

·  investiční analýzy tuzemských obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírů

·  investiční analýzy zahraničních cenných papírů obchodovaných na trzích v USA

·  investiční analýzy oborových sektorů, trhů....

·  finanční analýzy významných světových měn

·  ostatní ekonomické analýzy komodity atd...

·  zpracování žádostí o podnikatelské úvěry kompletně zpracuji a vyhotovím žádost o podnikatelský úvěr včetně ekonomického plánu

-------- PORADENSTVÍ PŘI INVESTICÍCH --------

·  vyhledávání investičních tipů, BUY LIST, FOCUS LIST - na základě fundamentálních analýz  

·  aktivní správu investičního portfolia - odměna jen ze zisku nad výnos bezrizikové investice  

·  reporting a analýzy trhů, zhodnocení a analýzu Vašich investic  

·  více jak 12 leté zkušenosti  s obchodováním na BCPP, RMS, trhu NYSE, Nasdaq, AMEX...

·  poradenství při investování do podílových fondů  

cké doložky.

 

Co je to ocenění či odhad?

Ocenění neboli odhad je vyjádřením ceny obvyklé. Cenou obvyklou ve smyslu zákona se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

K jakému účelu slouží odhad či ocenění?

·         koupě a prodej majetku

·         nepeněžité vklady do obchodních společností

·         vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy

·         změny vlastnictví (dědictví, darování, rozvod manželů, převod majetku, atd.)

·         ocenění pro potřeby bankovních domů (úvěry, hypotéky, půjčky)

·         oceňování při exekuci

·         oceňování pro dražby

·         oceňování pro správce konkurzní podstaty

·         zástavy movitého majetku

·         oceňování pro leasingové společnosti, zpětný leasing

Proč potřebuji ocenění či odhad?

Obecně se dá řící, že vždy pokud se při běžném osobním životě, či obchodním styku nejsem schopen se svým obchodním partnerem dohodnout na hodnotě (ceně) za vykonanou práci, cenu prodávaného majetku.

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb. vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem, vydaným Vysokým učením technickým v Brně - Ústavem soudního inženýrství. Závěry v nich učiněné jsou identické jako u znaleckých posudků.

Provádí se odhady a ocenění

·         nemovitého majetku:

§  obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)

§  byty a nebytové prostory v budovách a halách

§  průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství)

§  zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů)

§  dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel)

§  občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci)

§  inženýrské stavby

§  speciální průmyslové stavby

§  pozemky (včetně zemědělských a lesních)

§  trvalé porosty

§  lesní porosty

§  rybníky a vodní nádrže

·         movitého majetku:

§  strojů a zařízení

§  zemědělské a manipulační techniky

§  motorových vozidel

§  výpočetní techniky

§  vybavení kanceláří a kancelářské techniky

§  vybavení a zařízení domácností a restauračních zařízení

§  spotřební elektroniky

·         finančního majetku a podniků:

§  ocenění podniku nebo jeho části

§  ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech

§  oceňování cenných papírů a jejich derivátů

§  ocenění specifikovaného podnikového majetku

§  ocenění nehmotného majetku (know-how, goodwill) a majetkových práv

§  ocenění pohledávek a závazků

§  oceňování nepeněžitých vkladů

§  přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami

§  posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů

§  zjišťování pojistné hodnoty

Znalecký posudek je nezbytným podkladem pro stanovení výše daně odvozené od ceny nemovitostí - t.j. daně z převodu, daně darovací a daně dědické.

Znalecký posudek je podkladem pro vypořádání majetku při rozvodovém řízení.