Zmírnění tvrdosti zákona

25.11.2011 15:32

 

Zmírnění nebo také odstranění tvrdosti zákona

 

Zmírnění tvrdosti je právní institut, jehož účelem je vyřešit výjimečné případy, kdy aplikace právní normy by vedla k zvlášť tíživým důsledkům. Legislativní technika obvykle zmírnění tvrdosti uvozuje slovy „případ zvláštního zřetele hodný“. Je tak popsána situace, kdy lze připustit výjimku z obecného pravidla, pokud veřejný úřad shledá, že pro ni jsou dány důležité důvody – aplikace normy by byla pro adresáta příliš tvrdá a zákonodárce evidentně s takovým případem nepočítal nebo jej považoval za příliš raritní. Udělení výjimky musí být vždy odůvodněno tak, aby bylo zjevné, proč tento úřad ke svému závěru o existenci zvláštních důvodů dospěl. Zmírnění tvrdosti rozšiřuje zhusta již tak široké meze volného uvážení (diskrece).

 

Zmírnění tvrdosti zákona v případě výchovy nezletilých nevlastních dětí

V tomto případě jde o případ, kdy žadatelka si přeje doložit uznání vychování manželova syna, o kterého jeho bývalá manželka nepožádala do svěření do péče, a byl svěřen do výchovy otci. Zákon praví, že stačí k uznání 5 let péče. Pokud však tato doba nebyla dosažena, tedy chybí například několik měsíců, může žena, která místo matky pečuje s otcem o jeho dítě, podat žádost o zmírnění tvrdosti zákona dopisem, kde vysvětlí problém a doloží prohlášeními svědků. Dopis se adresuje přímo ministrovi práce a sociálních věcí. K dosažení optimálního výsledku může také pomoci sociální odbor.


 

Odstranění tvrdosti zákona v sociálním zabezpečení


 

Právní úprava a její změny


 

Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení (Provádění důchodového pojištění, Provádění nemocenského pojištění), a může pověřit správy sociálního zabezpečení (Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení), aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech. Ministři obrany, vnitra a spravedlnosti mohou v oboru své působnosti odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Tvrdost předpisů o sociálním zabezpečení lze odstranit na základě písemné a odůvodněné žádosti občana, v jehož prospěch má být tvrdost odstraněna. V nové žádosti o odstranění tvrdosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní; při opakování těchto důvodů bude nová žádost odložena a žadatel bude o tomto vyrozuměn. Na řízení o žádosti o odstranění tvrdosti se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení jsou vyloučena ze soudního přezkumu.


 

Zmírnění nebo také odstranění tvrdosti zákona u daní


 

Žádost o prominutí daně


 

Ministerstvo financí může daň zcela nebo částečně prominout z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů. U příslušenství daně tak může učinit i z důvodu odstranění tvrdosti. K tomuto prominutí může dojít v kterémkoli stadiu daňového řízení. Ministerstvo může obecně závazným právním předpisem zmocnit k provádění tohoto svého oprávnění správce daně. Byla-li žádost o prominutí daně zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po šedesáti dnech ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní. Při opakování již odmítnutých důvodů bude nová žádost bez posouzení odložena. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.


 

Rozhodnutí o žádosti o prominutí daně nemusí obsahovat odůvodnění a opravné prostředky proti němu se nepřipouštějí. Týká-li se rozhodnutí podle tohoto ustanovení více daňových subjektů, lze je doručit zveřejněním ve Finančním zpravodaji.


 

Vzor žádosti o prominutí penále:


 

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona

dle zákona „O správě daní a poplatků“ § 55a odst. 1.

číslo jednací rozhodnutí ……….

adresát:

Finanční úřad v …

……….

……….

V ………. dne ……….


 

Vážení,

dle rozhodnutí Finančního úřadu ve ………. č.j. ………… ze dne …………. mi bylo uloženo uhradit příslušenství k nezaplaceným zálohám na dani …………. .


 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem následkem vážné dopravní nehody dne ….. utrpěl úraz dolních končetin, který si vyžádal léčení po dobu 6 měsíců (z toho 4 měsíce na lůžkovém oddělení v nemocnici), nemohl jsem se dostavit ke zrušení platby záloh na daň ….. .

Od data úrazu nejsem schopen vykonávat svou podnikatelskou činnost – zednické práce.

V současné době nevykonávám žádnou podnikatelskou činnost a svou podnikatelskou činnost bude pravděpodobně nucen zrušit.

Tímto žádám Finanční úřad v ……, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, o prominutí penále.


 

Děkuji,

podpis


 

Název firmy

adresa

IČ, DIČ


 

Přílohy:

- lékařská zpráva

- např. doklad o úrazu