Změny v zákonech pro rok 2011

25.11.2011 15:44

 

Změny v zákonech pro rok 2011

 

Co nás čeká a nemine v roce 2011 z hlediska naší legislativy? Z hlediska daní se konečně dočkáme nového daňového řádu, který bude mít vliv na ostatní zákony o daních. Uvedené stručné informace budou jistě inspirací se o zákony, pokud mají vliv na vaše rodinné finance, zajímat.

 

Daňový řád

 

Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který se dotkne všech poplatníků daní. Posláním daňového řádu, pro adresáty norem daňového práva, je vytvoření základů pro sjednocení terminologie daňového práva, a to je významný krok k posílení právní jistoty. Určitě všichni uvitáme i přehledný a systematicky uspořádaný text, v kterém se budeme moci dobře orientovat a hlavně krátké a přehledné paragrafové znění, které umožňuje lepší porozumění textu. Zákon také počítá se zkvalitněním výkonu daňové administrativy. Mezi další nové podněty patří i předřazení priority úhrady daně před její příslušenství, které daňovému subjektu umožní uhradit nejprve dlužnou daň a eliminovat tak vznik dalšího úročení, zavedení jednoznačných pravidel pro možnost opakování daňové kontroly, podstatné a racionální omezení subsidiárního použití občanského soudního řádu při daňové exekuci, tak, aby byly odstraněny pochybnosti, které důvodně vznikaly při aplikaci správními úřady těch oprávnění, která stanovil občanský soudní řád pro soudy a soudce a zavedení transparentních pravidel pro vedení spisu a nahlížení do něj, které přispěje ke zkvalitnění kontaktů mezi správci daně a veřejností a usnadní orientaci daňového subjektu ve spisovém materiálu.

 

Zákon o daní z nemovitosti

Zákon č.  338/1992 Sb. zákon o dani z nemovitosti, je novelizován zákonem č. 199/2010 Sb. s účinností od 1.ledna 2011 a to vzhledem ke změně nakládání se státními dluhopisy a zákonem č. 281/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu s účinností od 1. ledna 2011. Novela zákona, zákon č. 281/2009 Sb., upravuje postup u přiznávání spoluvlastnických podílů.

 

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů je novelizován zákonem č. 199/2010 Sb. s účinností od 1.ledna 2011 a to vzhledem ke změně nakládání se státními dluhopisy a zákonem č. 281/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu s účinností od 1. ledna 2011.  V daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 bude nutné v porovnání s rokem 2009 zohlednit některé dílčí změny, kterých není mnoho, a zdá se, že veškeré změny byly známy již k 1. 1. 2010. Novelizace provedená v průběhu roku 2010 zákonem č. 199/2010 Sb. totiž nemá z hlediska daňových přiznání za rok 2010 žádný praktický význam a novelizace chystaná k 1. 1. 2011 by se neměla použít na daňová přiznání roku 2010.

 

Zákony řešící sociální bydlení, spotřebitelské úvěry a cestování

Zajímavým legislativním počinem jsou dva zákony, které mění dosud známou situaci. Jednak nově řeší zastím dost neutěšenou situaci v sociálním bydlení, jednak je hodný pozornosti zákon o spotřebitelském úvěru a za třetí je významná změna v udělování cestovních pasů a uplatnění zásady „jedna osoba jeden pas“. Zvláště pro rodinné cestování doporučujeme tento zákon pozornosti. Zdraží a zkomplikuje se cestování?

 

Zákon o státním fondu rozvoje bydlení

Zákon č. 211/2000 Sb., o státním fondu rozvoje bydlení byl novelizován zákonem č. 71/2010 Sb., s účinností od 1. ledna 2011,

Vedle podpory výstavby nových nájemních bytů pro sociálně potřebné občany formou investiční dotace investorovi navrhuje zavedení druhého podpůrného nástroje – “provozní” dotace pronajímatelům nájemních bytů, kteří se smlouvou s obcí zaváží poskytnout bydlení sociálně potřebným občanům, které navrhne obec. Toto opatření je důležitým stimulem k lepšímu využití již existujících bytů v obcích, kde není potřeba stavět pro tyto účely nové nájemní byty.

 

Zákon o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů

Zákon č. 145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů nabývá účinnosti od 1.ledna 2010. Těžiště nové právní úpravy spočívá zejména ve výčtu informací, které je věřitel, případně zprostředkovatel, povinen poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, v samotné smlouvě a během plnění smlouvy. Včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby spotřebitel mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Spotřebitel musí být schopen správně posoudit, zda nabídka odpovídá jeho potřebám a aktuální finanční situaci. Novinkou oproti stávající právní úpravě je povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Smyslem zakotvení tohoto jinak přirozeného zájmu poskytovatele úvěru je ochrana spotřebitelů před rizikovými úvěry a dále ochrana společnosti před rostoucí zadlužeností domácností. Dále se návrh zákona podrobněji zabývá úpravou podmínek předčasného splacení úvěru. Věřiteli je v takovém případě přiznáno pouze právo na odškodnění spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením úvěru. Další zásadní změnou oproti stávající právní úpravě je zakotvení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Tento krok nemusí být spotřebitelem nijak zdůvodňován a věřitel nesmí vůči němu v tomto případě uplatnit žádnou sankci. Nově je působnost k výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem rozdělena mezi dva dozorové orgány – Českou obchodní inspekci a Českou národní banku. Toto řešení na straně jedné umožňuje využít zkušenosti, které při výkonu dohledu nad poskytováním spotřebitelských úvěrů získala Česká obchodní inspekce, a na straně druhé svěřuje České národní bance dohled nad dodržováním povinností při poskytování spotřebitelského úvěru v případě těch subjektů, které jinak spadají pod její dohled. Součástí zákona je i změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), kterou se mění podmínky pro vstup do podnikání, a která zároveň umožní lépe evidovat subjekty poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr a přispěje k provádění účinnější kontroly nad těmito subjekty. Ve sféře podnikatelské se projeví určitým nárůstem administrativy spojené s povinnou evidencí poskytovatelů úvěrů a s výkonem dozoru a nárůstem finančních nákladů spojených především s rozšířeným množstvím povinných informací poskytovaných spotřebiteli oproti stávající praxi a dále s povinností provádět hodnocení schopnosti spotřebitele splácet úvěr.

 

Zákon o cestovních dokladech

Zákon č. 197/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Účelem nové právní úpravy odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu je umožnit realizaci práva na soudní přezkum rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že odnětí či nevydání cestovního dokladu je významným zásahem do svobody pohybu a pobytu občanů, je cílem předloženého návrhu vytvořit takové procesní podmínky, které umožní efektivní soudní přezkum rozhodnutí, na základě něhož dochází k odejmutí cestovního dokladu nebo odepření jeho vydání. Cílem návrhu je rovněž přehodnocení okruhu případů, ve kterých je možno zasáhnout do svobody pohybu omezením vycestování do zahraničí tak, aby tento zásah byl umožněn pouze v nezbytných případech.

Dalším cílem zákona je zakotvení zásady “jedna osoba jeden pas”, kterou se ukončí zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů ke dni 1. července 2011, kdy se předpokládá zahájení vydání občanských průkazů dětem od narození a současně se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, ke dni 26. června 2012 ukončuje platnost zápisů dětí, které byly provedeny do dne účinnosti tohoto zákona, v cestovních dokladech rodičů.

Změny v sociálních zákonech

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Jde o novelizace 18 zákonů. Cílem navrhovaných opatření je především finanční úspora v oblasti nemocenského pojištění, vyšší zainteresovanost zaměstnavatelů na vývoji dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, zvýšení příjmů státního rozpočtu pro rok 2011 a posílením ochranných prvků v systému.

Nejzásadnější opatření:

  • denní výše nemocenského bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

prodlužuje se období dočasné pracovní neschopnosti a karantény, po které zaměstnavatel finančně zajišťuje svého zaměstnance náhradou mzdy, platu, odměny, snížené odměny nebo sníženého platu, a to o jeden týden, tj. z prvních 14 na 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti

v roce 2011 se navrhuje ponechat částku maximálního „ročního“ vyměřovacího základu pro placení pojistného zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni roku 2010 - tj. 72násobku průměrné mzdy

zrušení sociálního příplatku ve dvouleté variantě a ve čtyřleté variantě rodičovské bude vyplacena stejná částka (celková částka čtyřleté varianty bude snížena na dvouletou variantu), u čtyřleté varianty dosáhneme stejné výše změnou délky pobírání vyšší a nižší částky rodičovské

změna podmínek nároku na porodné – zacílení porodného na prvorodičky v rodině s nízkým příjmem (do 2,4násobku životního minima) – 13 000 Kč

zpřísnění právní úpravy povolování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání

zajistit snížením výše příspěvku na péči v I. stupni závislosti z 2000 na 800 Kč měsíčně jeho správné využití s ohledem na odpovídající náročnost a intenzitu péče omezení možnosti OSVČ manipulovat se systémem nemocenského pojištění tak, aby bylo zabráněno jeho zneužívání (zejména u matek s dětmi, kterým stačilo platit si nízkou platbu nemocenského pojištění ve 12 měsících před nástupem na mateřskou, aby dosáhly na velmi vysoké částky peněžité pomoci v mateřství)zavedení nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti tzv. překlenovacího příspěvku pro OSVČ, které přestanou být uchazeči o zaměstnání. Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy.


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vláda se dohodla na změně, která by zrušila stanovené minimální rozpětí platových tarifů mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm v platové třídě a způsob navyšování platových tarifů v platových stupních, s tím, že nadále budou platové tarify v jednotlivých platových stupních stanoveny nařízením vlády. Platové tarify zůstávají v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Zároveň u nejvyšších platových tříd bude možné sjednat smluvní plat.