Změna zákona o sociální zabezpečení z roku 2009

26.11.2011 13:09

 

ZÁKON Č. 221/2009 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 589/1992 SB., O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A ZÁKON Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S ÚČINNOSTÍ OD 20 ČERVENCE 2009

 

Z jakého důvodu vychází novela

Podnětem ke změně zákona č. 589/1992 Sb. byl Národní protikrizový plán, který vláda přijala v reakci na dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Jedním z opatření tohoto plánu je podpora zaměstnanosti prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účelem těchto slev je snížit celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání mohou být nejvíce ohroženi dopady celosvětové finanční a hospodářské krize.

 

Snížení nákladů práce a zlevnění pracovní síly

Snížení nákladů práce u zaměstnavatelů sleduje podporu podnikání a konkurenceschopnosti jednotlivých podniků. Tato sleva se navrhuje jako degresivní, aby byla podpořena zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími mzdami; jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhuje 1,15násobek průměrné mzdy. Zlevnění pracovní síly bude znamenat též nižší potřebu výplat sociálních dávek, které by jinak v důsledku nezaměstnanosti musely být z veřejných rozpočtů vypláceny; zachování pracovních míst znamená též nesnížení daňových výnosů a podpoří příznivě i sociální prostředí v České republice.

 

Jde pouze o dočasné opatření

Opatření se navrhuje jako dočasné, a to na celou dobu předpokládaných negativních dopadů celosvětového finančního a hospodářského útlumu. Opatření je proto omezeno obdobím do konce roku 2011. Účinnost opatření je přitom prohloubena prostřednictvím mimořádné slevy, která zohlední období od počátku roku 2009 a přinese zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech.

 

Sleva na pojistném, uplatňovaná zaměstnavateli

Výše slevy na pojistném uplatňovaná zaměstnavateli se bude odvíjet od vyměřovacího základu pro pojistné u jednotlivých jeho zaměstnanců; s růstem vyměřovacího základu bude výše slevy klesat. Lze odhadovat, že průměrná výše poskytnuté slevy (pouze na zaměstnance, kterým náleží) se bude pohybovat mezi 370 – 380 Kč měsíčně. Průměrná výše slevy připadající na jednoho zaměstnavatele bude zhruba 5 600 Kč měsíčně. Uplatňované slevy na pojistném se neprojeví v čistých příjmech jednotlivých zaměstnanců. O výši uplatněných slev zaměstnavatelé sníží úhrnný odvod pojistného a na příslušný příjmový účet státu odvedou takto sníženou částku. Na tiskopisu Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách vykáže zaměstnavatel kromě pojistného vypočteného z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců za daný měsíc zvlášť úhrn uplatňovaných slev na pojistném. Slevy na pojistném tak budou fungovat v obdobném režimu jako fungovalo zúčtování vyplacených dávek nemocenského pojištění u velkých organizací před rokem 2009, resp. od roku 2009 funguje výplata poloviny náhrady mzdy.  Úhrn uplatněných slev v roce 2009 se odhadem bude pohybovat na úrovni 17 až 19 mld. Kč (včetně nákladů na mimořádnou slevu). V dalších letech účinnosti by se, s ohledem na konstrukci slevy, měl úhrn slev zvyšovat v souladu s růstem objemu vybraného pojistného.

 

Sleva na pojistném, které je povinen platit zaměstnavatel

Sleva na pojistném, které je povinen platit zaměstnavatel, je stanovena měsíční částkou na každého zaměstnance, jehož vyměřovací základ pro pojistné nedosahuje 1,15ti násobku průměrné mzdy (se zaokrouhlením na celé stokoruny směrem nahoru). Za zaměstnance, jehož vyměřovací základ se rovná 1,15ti násobku průměrné mzdy nebo je vyšší, se sleva neposkytuje. Je-li vyměřovací základ zaměstnance, popř. vyměřovací náklady zaměstnance, který u zaměstnavatele souběžně vykonává více zaměstnání zakládajících nemocenské pojištění, nižší než 1,15ti násobek průměrné mzdy, pak z částky rozdílu náleží zaměstnavateli za tohoto zaměstnance sleva ve výši 3,3 %.

Způsob uplatnění slev byl zvolenou formou jejich odečítání od celkové částky pojistného, kterou je zaměstnavatel za kalendářní měsíc, za který sleva náleží, povinen odvést. Přitom tato sleva z pojistného je řazena jako první odpočet od celkové částky odváděného pojistného, a to před odpočtem poloviny náhrad mezd, které si zaměstnavatel z pojistného uhrazuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., a odpočtem zúčtovaných dávek nemocenského pojištění, které si ještě v roce 2009 budou odečítat zaměstnavatelé, kteří jsou povinni tyto dávky, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, vyplácet.

 

Omezení poskytování slev

Poskytování slev se omezuje do konce roku 2011 s ohledem na očekávané přechodné období hospodářské krize.