Zákon o zaměstnanosti, změna pravidel

27.05.2015 15:13

 

 

Změna pravidel o poskytování podpory v nezaměstnanosti

Od 1. 1. 2015 se změní celá řada zákonů, mezi nimiž je i Zákon č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti.  

Novela tohoto zákona se bude týkat pravidel poskytování podpory v nezaměstnanosti a jejím cílem je sjednotit přístup poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání, který vykonává nekolidující zaměstnání (podle § 25 odst. 1 písm. c) – f) a s). Tato novela je v projednávání ve Sněmovně.  

Vysvětlení pojmu – nekolidující zaměstnání

Nekolidující zaměstnání je takové zaměstnání, při kterém může být občan souběžně veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

V současně platné právní úpravě platí tyto podmínky:

  Cit.:  § 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

d) členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy.

Současný stav

Uchazeči o zaměstnání po dobu trvání nekolidujícího zaměstnání není poskytována podpora v nezaměstnanosti, ale uchazeči o zaměstnání, který je v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva, podpora v nezaměstnanosti je poskytována, a přitom se zákon neohlíží na skutečnost, jestli z činnosti má nebo nemá příjem či odměnu.

Co novela navrhuje změnit?

Jde o ustanovení § 39 odst. 2, který za současně platného zní:

Cit.: (2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem33); to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,

b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem79),

c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů34) a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,

d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3.

Novela navrhuje v ustanovení § 39 odst. 2 zákon o zaměstnanosti stanovit, že: nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá mj. uchazeč o zaměstnání, který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva, aniž by se přitom přihlíželo k výši příjmu nebo odměny. V případě, že uchazeči o zaměstnání v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva nebude poskytována podpora v nezaměstnanosti, může svou sociální situaci řešit žádostí o poskytnuté některé z nepojistných dávek.

Za takových novelizačních podmínek dojde ke sjednocení mezi oběma uvedeným kategoriím uchazečů o zaměstnání. Tak by nebylo již možné pobírání dávek v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva a tím by se zabránilo případům zneužívání pobírání dávek. 

 

 

 

Čím nás dále překvapí novelizace zákona o zaměstnanosti od 1.1: 2015?

Zákon o zaměstnanosti (který mění zákon č. 136/2014 Sb.) nově obnovuje kategorii „osob zdravotně znevýhodněných“ i příspěvek za jejich zaměstnávání.

 

Pokuty za nelegální zaměstnávání již nebudu pro firmy likvidační

Zavádí se nová pokuta za překročení povoleného rozsahu dohod o provedení práce (300 hodin v kalendářním roce) až do výše 2 miliónů korun. Je třeba vést i v takových případech evidenci docházky.

Další novinou je zvýšení horní hranice pokuty za porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti z 300.000 Kč na dva milióny korun.