Úpadkový zákon z roku 2009

26.11.2011 12:58

 

NOVÝ ZÁKON Č. 217/2009 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY S ÚČINNOSTÍ OD 20. ČERVENCE 2009

Koho se nová právní úprava insolvenčního zákona týká?

Nová právní úprava insolvečního zákona se týká malých  a středních  podnikatelů, a to při zjednodušení přístupu k nelikvidačním způsobům řešení jejich úpadku, koncernů a velkých podniků při procesní koncentraci a reorganizaci, zaměstnanců a odborových organizací při podpoře funkčních podniků a zachování výroby, účastníků insolvenčních řízení, a to ve všech rolích: dlužníci, věřitelé, ostatní osoby a dalších procesních subjektů, ktermi jsou  insolvenční správci a  fyzických osob při oddlužení, a dále bankovního sektoru jako věřitelů a zejména pak jako zajištění věřitelé a subjekty poskytující úvěry. Nová  právní úprava zakládá těmto subjektům nové povinnosti resp. oprávnění, a v některých případech jsou modifikovány některé jejich povinnosti stávající

PŘEHLED ZMĚN

V nové právní úpravě insolvenčního zákona jsou tyto změny:

Omezení jednostranného započítávání pohledávek věřiteli

Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník s většinovou podporou věřitelů činí efektivní a smysluplné kroky k překonání hrozícího úpadku nebo k prosazení sanačního (nelikvidačního) způsobu jeho řešení, nebyl jednostrannými zápočty zbavován prostředků nezbytných k zajištění chodu podniku.

Věřitelé dlužníka budou po dobu trvání moratoria zákonem omezeni v možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Totéž bude platit v době od zveřejnění návrhu na povolení reorganizace dlužníkova podniku do schválení reorganizačního plánu nebo rozhodnutí o prohlášení konkursu. Výčet předběžných opatření, které bude moci soud nařídit v insolvenčním řízení, bude současně rozšířen o možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných povolit jednostranné započtení v případech, ve kterých je zákon zakáže nebo je naopak zakázat tam, kde je zákon bez dalšího umožňuje.

 

Odpadá povinnost dlužníka

Dlužník nebude mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh při předlužení (§ 3 a § 98 InsZ). Tento krok zjemní přísně nastavené podmínky pro povinnost dlužníka zahájit insolvenční řízení. Zabrání se tak tomu, aby do insolvenčních procesů zbytečně nevstupovaly subjekty, jejichž majetková situace technicky odpovídá definici předlužení v insolvenčním zákoně (§ 3 odst. 3), které však provozem svého podniku generují dostatečný “cash flow” (peněžní tok), dovolující jim překonat krizové stavy jinými způsoby.

 

Upravení oddlužení formou splátkového kalendáře

Oddlužení formou splátkového kalendáře bude upraveno tak, aby podporovalo řešení úpadku dlužníky - fyzickými osobami i s přihlédnutím k nezbytně nutné míře zachování jejich sociálního statusu. Bude-li to s přihlédnutím k celkové sumě pohledávek dlužníkových věřitelů a k zákonem požadované míře uspokojení věřitelů dovolovat skladba dlužníkových stálých příjmů, soud bude moci na návrh dlužníka ve vymezeném rozsahu upravit výši splátek při oddlužení (§ 398 odst. 4 InsZ) Dojde tím ke zmírnění sociálních dopadů úpadků na další sociální skupiny prostřednictvím institutu oddlužení.

 

Upravení oddlužení dlužníka a ochrana hypotečních úvěrů

Cílem této změny je ochrana hypotéčních úvěrů. Není-li zpeněžení zajištění v zájmu zajištěného věřitele (v daném místě a čase pro něj může být i ekonomicky nevýhodné), není třeba mu je vnucovat; odklad zpeněžení, se kterým souhlasí zajištěný věřitel, současně zmírní důsledky úpadku pro dlužníka, aniž by zajištěný věřitel přišel (po osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek) o možnost uspokojení pohledávky ze zajištění.

Oddlužení formou splátkového kalendáře u dlužníka, jehož další majetek slouží k zajištění pohledávek věřitelů, nepovede automaticky ke zpeněžení zajištěného dlužníkova majetku (§ 409 odst. 3 InsZ).

 

Ostatní změny a změny nastalé v souvisejících předpisech na základě této novely jsou obsaženy v příslušných zákonech. Tento článek je pouze informativní a zahrnuje jen podstatné změny, které vedou k dalším zákonným úpravám.