Újma, nebo-li po staru „škoda“

27.05.2015 14:55

Újma,  nebo-li po staru „škoda“

Právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový) a zákony související, Metodika Nejvyššího soudu  (cit: https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zatim-zcasti-nehotova-ale-velmi-uzitecna-94311.html), Předpis č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 

V našem právním okénku se budeme zamýšlet nad velkými riziky, které mohou významně změnit způsob života a nepříjemně do jeho průběhu zasáhnout. Jde tu o zdraví, o život a také o pojištění před nepříjemnými či fatálními následky účastníky nehod či jiných životních událostí. Kdy někdo někomu způsobí újmu na zdraví s dočasnými či trvalými následky a na majetku, či na životě. Na tyto nehody a tragédie pak reaguje zákon o náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Nový občanský zákoník spustil revoluci v náhradách škody při ublížení ana zdraví už tím, že zrušil starou náhradovou vyhlášku č. 440/2001 SB.,   b

Nový občanský zákoník pojal náhrady při ublížení na zdraví značně odlišně o starého občanského zákoníku, když zrušil tzv. náhradovou vyhlášku (vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění), aniž by ovšem pro stanovení výše náhrad bolesti a ztížení společenského uplatnění stanovil bližší pravidla. Tuto legislativní „ránu“ má za účel zacelit nová metodika Nejvyššího soudu, která stanoví nová – a zčásti staronová – pravidla pro výpočet kompenzace bolesti a ztížení společenského uplatnění. Předmětná metodika však není příliš „user-friendly“, smyslem tohoto článku je proto zejména snaha o přehlednější představení základní bodů, na kterých spočívá výpočet jednotlivých částek.

 

Občanský zákoník, pojištění a pojišťovnictví 

Ustanovení § 2758a násl., zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník hovoří o pojištění a celý tento komplex právní úpravy nese název „Závazky z odvážných smluv“. Pojišťovnictví je pak dále upraveno zvláštními předpisy. Pojišťovnictví je pak upraveno předpisem, zákonem č. 227/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se řídí provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou ze sídlem na území České republiky a provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou se sídlem na území České republiky, b) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor jiného než Česká republika (dále jen „jiný členský stát“) a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území jiného členského státu, c) provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než který je uveden v písmenech a) a b) (dále jen „třetí stát“), a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území třetího státu. Na českém území působí celá řada pojišťovacích subjektů i ze zahraničí, které nabízejí své pojišťovací produkty a současně i smlouvy, nabízejí potencionálním pojištěncům pro všechny možné životní události a za určitých podmínek, kdy je pojišťovna zavázána ze smlouvy plnit. A tak, pojišťovny se zapojily nabídkou svých produktů na nový občanský zákoník, a to ve věci k náhradě nemajetkové újmy, jak to předeslal i Nejvyšší soud svou Metodikou, která má napomoci advokátům a soudům stanovit výši újmy na zdraví a životech.    

 

Copak nestačí povinné ručení?

Povinné ručení v tomto případě nepomůže.    Nyní se to týká újmy způsobené na zdraví a osudovost určité škody se bude více posuzovat pro konkrétního člověka, který byl postižený například autonehodou, jízdou na kole, nehodou způsobenou díky špatně upevněnému přívěsnému vozíku za autem či jiným dopravním prostředkem, těch způsobů, jak způsobit vážnou nehodu je mnoho. Můžete si položit otázku, která mi před tím, než jsem začala uvažovat o napsání tohoto článku, zda na takové pojetí odpovědností s vysokými sankcemi, hlavně finančními, nezačíná hra pojišťoven s novými projekty produktů, které budou nabízet s tím, že lidé budou mít obavy pojistku prostě neuzavřít?

Co znamená pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě slouží k úhradě škod, které způsobí klient pojišťovny nebo člen jeho domácnosti třetí osobě na zdraví nebo životě, na věci nebo jiné majetkové škody a mají krýt náklady nutné k právní ochraně klienta a náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou.

Riziko pro potencionálního klienta pojišťovny

Jenže, a na to bych chtěla upozornit zvlášť důrazně, je třeba velmi pečlivě zvážit text smluv, které pojišťovny nabízejí a jaká překvapení při jejich plnění mohou nastat. Rozhodně taková pojistka může být nákladná a jistě před výplatou pojištění může docházet ke sporům, kdo co zavinil, k tomu znalecké posudky a nástup advokátů a jejich tarifů a dalších problémů. Tím ovšem neříkám, že by si starší lidé neměli o takových pojistkách uvažovat a seznámit se velmi důkladně s nimi, zvláště když jsou účastníci silničního provozu. Riziko vysokého odškodnění spočívá hlavně v tom, že není jedno, koho srazíte a kdo utrpí jakou újmu.  

Nehmotná újma

Nejvyšší soud už ocenil lidský život na zhruba deset miliónů a nový občanský zákoník upřednostňuje satisfakci v penězích, což může způsobit nárůst výše škod. 

O Metodice Nejvyššího soudu

Jak bylo v tomto článku řečeno, nejnižší limit povinného ručení, který je 35 miliónů korun na jednoho zraněného, už nebude zřejmě stačit. Náhrady bolestného a snížení společenského uplatnění z hlediska metodiky, která hlavně platí pro advokáty a soudce skutečně vroste. Určitě není od věci upozornit, u škod na zdraví pojišťovny vyplácí ušlé výdělky, nemohoucím platí ošetřovatelskou péči. Stavební úpravy bydliště nebo doživotní rentu, ale jednou se limit vyčerpá, a pak musí viník platit náhrady škody ze svého.