Smlouva příkazní

23.06.2013 08:50

Smlouva o převodu obchodního podílu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

bankovní spojení

jako převádějící na straně jedné (dále jen „převádějící“)

 

a

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

zastoupená 

bankovní spojení

jako nabyvatel na straně druhé (dále jen „nabyvatel“)

 

 

 

 

I.

Převádějící je společníkem v obchodní společnosti ................, IČO .................., se sídlem ................, (dále jen „společnost“) na které se podílí obchodním podílem ve výši .......... %. Tento obchodní podíl odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši Kč .................., z toho bylo převádějícím ke dni uzavření této smlouvy splaceno Kč ............... Základní kapitál společnosti činí Kč ...........,--, z toho je splaceno Kč ...............,--. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ........., v odd. ....... a vložce ...................

 

 

II.

Souhlas valné hromady společnosti s převodem výše specifikovaného obchodního podílu na společnosti  ve prospěch nabyvatele byl dán dne ....................  

Převádějící nemá žádné jiné závazky vůči společnosti a společnost nemá žádné závazky vůči němu.

 

 

III.

Převádějící touto smlouvou převádí na  nabyvatele celý svůj obchodní podíl na společnosti,  ve výši ........ % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši Kč ..........,--, z toho splaceno Kč ...........,--, uvedený v článku I. této smlouvy, a to za sjednanou cenu ve výši Kč .........,--, (slovy:...........) a nabyvatel tento obchodní podíl od převádějícího za uvedenou cenu kupuje a přijímá.

Dohodnutá cena za převod obchodního podílu byla zaplacena prodávajícímu v hotovosti při podpisu této smlouvy a obsahuje i vyrovnání za veškeré nároky a požitky, které by převádějící mohl po společnosti požadovat jako společník.

Převádějící současně připojením svého podpisu pod touto smlouvou prohlašuje, že shora uvedenou částku od nabyvatele převzal v hotovosti.

 

IV.

1.   Nabyvatel současně prohlašuje, že byl seznámen s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky společnosti.

 

2.   Nabyvatel  prohlašuje, že přistupuje tímto k zakladatelské listině společnosti ve znění platných dodatků.    

3.   Převádějící zároveň prohlašuje, že mu není známo, že by společnost měla pohledávky či závazky či jiná aktiva nebo pasiva, která by nebyla zachycena v účetní evidenci společnosti, a za tuto skutečnost nese vůči nabyvateli plnou odpovědnost.

 

 

V.

Převádějící prohlašuje, že jím převáděný obchodní podíl není zatížen žádnými právy třetích osob a že ani on osobně nemá vůči společnosti ani dalším společníkům žádné závazky či pohledávky.

 

 

VI.

1.   Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy na této listině.

2.   Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a nabyvatel se tak stává společníkem společnosti.

3.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení je určeno pro obchodní rejstřík a jedno vyhotovení je zároveň předáno společnosti, což její jednatel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje a zavazuje se učinit neprodleně návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku podle této smlouvy.

 

 

V ............... dne ....................

 

 

 

 

převádějící                                                     nabyvatel