Smlouva o výpůjčce

27.05.2015 15:05

 

Právní okénko, které Vám nyní předkládám, se bude týkat jedné, docela běžné záležitosti v rodinných, mezilidských a sousedských vztazích, a to je výpůjčka. Současně se budeme zabývat nejen problematikou vypůjčení nezuživatelné věci v rodinných vztazích, ale bude se týkat i vypůjčení věci obecně mezi řemeslníky, obchodníky a podnikateli.

Smlouva o výpůjčce totiž platí jak pro soukromé, tak i podnikatelské subjekty.

Tam lze očekávat, že si smlouvu mezi sebou uzavřou a budou velmi dbát, vzhledem k odpovědnosti k možné vzniklé škodě, kterou jim zákon ukládá, na vymezení případných vad, které mohou způsobit velké škody.

Půjčování mezi blízkými osobami

Ze života víme, kolik komplikací vznikne, když někomu půjčíte třeba auto a on ho vrátí poškozené. Nebo třeba půjčenou zahradní sekačku, kterou se mu podaří porouchat. Opravy stojí dost peněz, a pokud se ještě vypůjčitel všelijak zdráhá a vykrucuje, aby věc, kterou jsme mu půjčili, dal do pořádku, tak Vám nezbyde nic jiného, než to zařídit sami. Většina lidí s příbuzenstvem neuzavírá smlouvy, zdá se jim to zbytečné – uzavírat smlouvy s vlastní krví, jak se říká, ale právě na tuto filozofii se dost hřeší. Jenže mohou nastat nepředvídané události, které mohou způsobit nejen škody, ale také konflikty v rodině.

 

Půjčování věcí i mezi podnikateli, řemeslníky a živnostníky obecně

 

Věci si půjčují i obchodníci, řemeslníci a živnostníci. A protože může jít při zatajení vady půjčované věci či opomenutí na ni upozornit, může dojít k rozsáhlým škodám, které musí pak půjčitel hradit.

 

Například, když půjde o výpůjčku lešení, míchačky na maltu, dodávky apod. Proto nelze jinak, než doporučit těmto subjektům, aby si takovou smlouvu mezi sebou rozhodně uzavřeli a v případě újmy se nemuseli soudit, ale vyřídit si problém mezi sebou. V každém případě, v odstavci 2 výše uvedeného zákonného ustanovení se opět vracíme k tomu, že půjčitel poučí vypůjčitele, jak věc používat (pokud se nejedná o pravidla obecně známá, nebo se usoudí, že to není zapotřebí). Pokud tak strany usoudí, že poučení není třeba, pak už je na půjčiteli, aby věc používal obvyklým způsobem a vrátil ji v původním stavu. Jestliže je třeba poučit půjčitele o tom, že se například špatně zavírají zadní dveře u dodávky, kterou mu půjčuje a že musí je zavírat tak a tak, pak je to ovšem nutné. Ale to jen při příklad, kdyby půjčitel například v dodávce vezl nějaké zboží, dveře se nečekaně otevřely a na zboží vznikla škoda, pak samozřejmě ji musí půjčitel nahradit. Dokonce by bylo vhodné případnou vadu uvést do smlouvy s tím, že vypůjčitel si je toho vědom.  

 

Ze zákona

Výpůjčka je řešena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v ustanoveních § 2193 – § 2220.

Cit.: Výpůjčka

§ 2193

Základní ustanovení

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

§ 2194

Vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele.

§ 2195

(1) Půjčitel přenechá vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k užívání. Způsobí-li škodu vada věci, kterou půjčitel zatajil, nahradí půjčitel škodu vypůjčiteli z toho vzniklou.

(2) Půjčitel poučí vypůjčitele, jak věc užívat, nejedná-li se o pravidla obecně známá, anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. Neučiní-li to, nahradí vypůjčiteli škodu z toho vzniklou.

§ 2196

Byl-li ujednán jen účel, k němuž se má věc užívat, zařídí se vypůjčitel tak, aby začal věc užívat bez zbytečného odkladu a aby ji po splnění účelu bez zbytečného odkladu vrátil.

§ 2197

Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu.

§ 2198

(1) Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci; to neplatí, užije-li vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou.

(2) Potřebuje-li půjčitel věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat, může se domáhat jejího předčasného vrácení, jen bylo-li to ujednáno.

§ 2199

(1) Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého.

(2) Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli.

§ 2200

Práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení věci, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

 

Výpůjčka, pojem a princip, smlouva o výpůjčce

 

K § 2193

Smlouva o výpůjčce je bezúplatná a její princip spočívá v tom, že půjčitel (jedna smluvní strana) přenechává vypůjčiteli (druhá smluvní strana) nezuživatelnou věc. Vypůjčitel se přitom zavazuje, že mu umožní její bezplatné dočasné užívání.  To znamená, že si domluvíte s vnukem, že pokud si sekačku chce od vás půjčit, pak na určitou dobu, například na měsíc. Během této doby má jistotu, že ji nebudete vymáhat zpět, dokud mu lhůta výpůjčky nevyprší.  

 

 

 

K § 2194

Protože vy se sekačkou už máte zkušenosti, jak s ní zacházet, znáte všechny její technické přednosti, ale i určité nedostatky, poučíte ho, jak s ní zacházet, jak ji chránit před poškozením, aby ji mohl vrátit v původním stavu zase zpět. Zvláště, kdy s ní vypůjčitel nemá žádnou zkušenost. Ale zákon také umožňuje, že pokud není třeba poučovat o jejím používání, pak se očekává, že vypůjčitel s ní bude zacházet způsobem přiměřeným, tak, aby si nezpůsobil úraz, aby ji nezničil, nebo přinejmenším nepoškodil. Jedno je však opravdu důležité – v případné smlouvě si vyhradit, že ji bez vašeho svolení nesmí přenechat jiné osobě, třeba sousedce, kamarádce nebo kamarádovi, který má sousední pozemek – „hele, co ti to udělá, já to mám hned posekané a umím s tím zacházet.“ Jistě si dovedete představit důsledky, že si někdo jiný v té době, kdy ji má vnuk nebo synovec půjčenou, od něho půjčí, pak ji nechce vrátit, nebo ji poškodí a myslí si, že peníze za opravu zaplatí vnuk nebo synovec. Ale asi závažnější je, že se může stát, že vám ji nebude schopen vrátit v dohodnuté lhůtě, což může vést k rodinnému konfliktu, přinejmenším.

 

K § 2195      

Povinností půjčitele je, že ji přenecháváte vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání. To znamená, že věc nemá zjevnou vadu nebo skrytou vadu (o které víte), která by znemožnila její běžné používání.  Jenže,  pokud zapomenete nebo podceníte informaci o vadě a vypůjčiteli o ní neřeknete, a tato vada způsobí škodu, pak vás zákon zavazuje, abyste vzniklou škodu vypůjčiteli nahradil.

 

 

K § 2196 - § 2198

Tato ustanovení zákona řeší vrácení věci. Pokud si smluvní strany ujednali pouze účel (posekání trávy apod.), ke kterému budou věc užívat, vypůjčitel se musí zařídit, aby začal věc užívat bez zbytečného odkladu, a po splnění účelu (posekání zahrady) ji bez zbytečného odkladu vrátil. Tedy, z tohoto znění vyplývá, že si smluvní strany nedojednali termín vrácení. Pro vypůjčitele to znamená, že si sekačku na trávu vypůjčí už s tím, že se hned pustí do práce a jakmile je hotov, sekačku vrátí půjčiteli. Jde tedy o jednorázovou práci, jak se říká, od „slunka do slunka“. Pro vypůjčitele to také znamená, že si věc nevypůjčí tehdy, když počítá, že termín zahájení sekání trávy si naplánoval na další měsíc, a tak ji uskladní zatím ve stodole nebo v domě, pak provede své práce a nějak mu to nevychází, aby ji ihned vrátil.       

Problém může nastat, když vypůjčitel chce vrátit věc předčasně. Můžeme předpokládat, že se mu do jeho pracovního plánu něco vloudilo a nechce mít cizí věc u sebe, tedy zavolá půjčiteli, že se mu nedaří zahájit práce, a že mu vypůjčenou věc vrátí. Jenomže vypůjčitel je zrovna někde mimo, a není nikoho, kdo by vypůjčenou věc převzal a potvrdil její vrácení.

Pro podnikající subjekty (i pro soukromé osoby) je právě moment vrácení věci půjčitelem a potvrzení o vrácení vypůjčitelem důležitý moment, protože pokud chtějí svá práva uplatnit u soudu, pak, jak se dozvíme v tomto článku, do tří měsíců od vrácení věci.

Obě strany by měly dbát na to, aby si věc předali z ruky do ruky, jak si ji vypůjčili, vypůjčitel věc zkontroluje, zda je ve stavu, v jakém byla vypůjčena a potvrdí její vrácení. Takže, pokud půjčitel zavolá vypůjčiteli, že chce vrátit věc předčasně, a vypůjčiteli okolnosti brání, aby se předání věci účastnil, může buď někoho pověřit, nebo si půjčitel nechá do sjednaného termínu věc u sebe.

Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci během lhůty, na kterou byla věc půjčena, ale může se domáhat předčasného vrácení věci, pokud vypůjčitel věc užil v rozporu se smlouvou – a to v případě, když porušil dohodu, že ji další osobě nepůjčí, nebo jinou dohodu, kterou si ve smlouvě domluvili. A podle toho, o jakou věc půjde, může těch dohod být hodně, které může případně vypůjčitel porušit.

Mohou nastat i okolnosti pro půjčitele, že potřebuje půjčenou věc nevyhnutelně vrátit, pokud nastanou důvody, které nemohl při uzavírání smlouvy předvídat. Lze jen doporučit, aby takové ustanovení bylo ve smlouvě uvedeno, záleží však na povaze vypůjčené věci.  V rodině může jít o půjčení auta, které vypůjčitel bude náhle potřebovat pro odvoz někoho do nemocnice, v podnikatelských vztazích pak může jít o náhlou cestu k důležitému jednání.

Obvyklé a mimořádné náklady, spojené s užíváním věci, jsou, v zákoně řešeny tak, že ty obvyklé, jako je třeba nákup pohonných hmot do sekačky, nese sám. U jiných věcí mezi podnikatelskými subjekty může jít o mimořádné náklady, které pak půjčitel řádně doloží vypůjčiteli nebo ho o tom uvědomí, že je třeba, aby mu poskytl potřebné finanční prostředky na jejich uhrazení. Pokud tak půjčitel neučiní, pak je vypůjčitel uhradí, ale zákon mu přiznává náhradu jako nepřikázanému jednateli.

Lhůta pro práva půjčitele a vypůjčitele

Při používání občanského zákoníku si musíme hledět lhůt, které můžeme uplatňovat u soudu. V tomto případě musí půjčitel a vypůjčitel uplatnit svá práva do tří měsíců od vrácení věci. Jinak je soud nepřizná, pokud druhá strana namítne opožděné uplatnění práva.

 

Tento článek má pouze informativní charakter, přednost má zákon, judikatura a právní rady zvoleného právního zástupce při řešení smlouvy o výpůjčce.