Smlouva o sdružení

23.06.2013 08:44

Smlouva o sdružení

 uzavřená ve smyslu § 829 a násl. obč. zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi stranami, kterými jsou:

 

První účastník:        

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

bankovní spojení

jako první účastník na straně jedné (dále jen „první účastník“)

 

a

 

Druhý účastník:        

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

bankovní spojení

jako druhý účastník na straně jedné (dále jen „druhý účastník“)

 

(společně dále jen „účastníci“)

takto:

 

I.

 Účel sdružení

 

Účastníci  sdružují svou činnost a prostředky za účelem realizace akce „.................................“ (dále také jen „akce“), jejíž podrobné vymezení je obsaženo v Příloze 1 této smlouvy.

 

 

II.

 Doba trvání sdružení

 

Smlouva o sdružení se uzavírá na dobu určitou, a to do doby řádného a úplného provedení akce a splnění či jiného vyřízení všech závazků vzniklých v souvislosti s akcí.

 

 

III.

 Jednání za sdružení

 

1.      K jednání navenek ve všech věcech sdružení je pověřen správce sdružení. Tímto správcem je první účastník. První účastník je oprávněn k vedení všech obchodních jednání ve věcech sdružení, není však bez zvláštní plné moci oprávněn druhého účastníka zavazovat.

2.      Druhý účastník udělí, pokud toho bude třeba, prvnímu účastníkovi plnou moc k jednání ve věcech souvisejících s naplněním této smlouvy o sdružení.

 

 

 IV.

 Činnost sdružení

 

1.      Činnost účastníků sdružení směřuje k realizaci akce a k řádnému splnění všech závazků vyplývajících z její realizace.

2.      Koordinací činnosti účastníků a kontrolou plnění závazků je pověřen správce sdružení.
Správce je povinen na požádání předložit účastníkům veškerá vyúčtování a účetní doklady týkající se společné činnosti a vyhotovit pro účastníky podklady ke splnění daňových povinností.

 

 

V.

 Podíly účastníků a hospodaření sdružení

 

1.      Úkony a opatření související s obchodním vedením sdružení budou schvalovat statutární orgány účastníků či osoby statutárními orgány pověřené, a to na pracovních schůzkách, které se uskuteční minimálně 1 x za 14 dnů.

2.      Konkrétní podíly účastníků sdružení na realizaci akce jsou stanoveny v Příloze 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Takto stanovené podíly jsou pro účastníky závazné.

 

 

VI.

 Povinnosti a práva účastníků

 

1.      Účastníci se zavazují k řádnému plnění všech závazků, které jim vyplynou z realizace akce. Pokud v důsledku porušení tohoto či jiného závazku převzatého účastníky sdružení vznikne některému z účastníků sdružení škoda, zavazují se ji účastníci uhradit v takovém rozsahu, v jakém se podíleli na jejím vzniku.

2.      Účastníci se zavazují k řádnému provádění své činnosti. Souhlasí s tím, že správce sdružení je oprávněn sledovat a kontrolovat činnosti prováděné v rámci realizace akce a zavazují se respektovat jeho připomínky a odstraňovat všechny zjištěné závady.

3.      Účastníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmů sdružení s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno všech účastníků sdružení a starat se o dosažení účelu sdružení.

 

 

 VII.

 Zánik sdružení a účasti na něm

 

1.      Sdružení zaniká okamžikem řádného a úplného provedení akce a splnění či jiného vyřízení všech závazků vzniklých v souvislosti s akcí.

2.      Účast ve sdružení účastníkovi zaniká

·         vystoupením účastníka ze sdružení písemným oznámením (výpovědí) doručeným ostatním účastníkům sdružení, a to uplynutím 2 měsíců od doručení oznámení

·         okamžitým vystoupením ze sdružení, které je možné jen z vážných důvodů

·         zánikem právnické osoby bez právního nástupce, či smrtí fyzické osoby, která je účastníkem sdružení

3.      Při skončení účasti účastníka ve sdružení provede správce k datu ukončení účasti účastníka účetní závěrku  a do 1 měsíce předloží účastníkům návrh vypořádání vůči účastníkovi, jehož účast ve sdružení zanikla. Toto vypořádání provede správce nejpozději do 2 měsíců od skončení účasti účastníka ve sdružení podle návrhu majetkového vypořádání odsouhlaseného zbývajícími účastníky sdružení.

4.      Při zániku sdružení provede správce sdružení vypořádání všech závazků, vztahujících se k činnosti sdružení, účetní závěrku včetně inventarizace a předloží do 1 měsíce od zániku sdružení účastníkům k odsouhlasení písemnou závěrečnou zprávu s rekapitulací hospodaření a návrhem rozdělení majetku získaného činností sdružení. Vypořádání provede správce podle účastníky odsouhlaseného rozvrhu do dvou měsíců od zániku sdružení.

 

 

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

 

1.      Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obč. zákoníku.

2.      Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své platnosti vyžadují podpis všech účastníků.

3.      Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

4.      Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nepůsobí nevynutitelnost nebo neplatnost jiných ustanovení této smlouvy. Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy mělo pozbýt platnosti, zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnou právní úpravou, zavazují se smluvní strany provést konzultace a  následně změny této smlouvy tak, aby bylo co nejlépe dosaženo jejího účelu.

5.      Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

6.       Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

7.      Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti  (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

8.       V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků  z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem  některé z příčin uvedených níže.

Za vyšší moc se považují zejména živelní události, svévolné jednání třetích osob, povstání,  pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností  vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války  (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která  vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností  z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

9.      Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V .............. dne

 

 

první účastník                                                                                    druhý účastník