Smlouva o půjčce peněz

23.06.2013 08:45

Smlouva o půjčce

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 657 a  násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku       

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

jako věřitel na straně jedné (dále jen „věřitel“)

 

a

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

zastoupená 

jako dlužník na straně druhé (dále jen „dlužník“)

 

takto:

 

I.

Věřitel přenechává dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ..................,-- Kč (slov: ..................... korun českých). Věřitel tyto peněžní prostředky předal dlužníkovi v hotovosti při podpisu této smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.

 

II.

Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to nejpozději do ...........................

Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ................... Úroky jsou splatné společně s jistinou. V případě částečného plnění se každé plnění započítává nejprve na splatné příslušenství.

 

III.

V případě prodlení dlužníka s vrácením poskytnutých peněžních prostředků podle této smlouvy je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši ............... % z dlužné částky denně.

 

IV

1.   Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.

3.   Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

4.   Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti  (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

5.   V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků  z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem  některé z příčin uvedených níže.

Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání,  pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností  vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války  (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která  vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností  z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

6.   Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem CR.

7.   Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8.   Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

V .............. dne

 

 

věřitel                                                             dlužník