Smlouva o postoupení pohledávky

23.06.2013 08:53

Smlouva o postoupení pohledávky

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 524 a  násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku       

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

jako postupitel na straně jedné (dále jen „postupitel“)

 

a

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

zastoupená 

jako postupník na straně druhé (dále jen „postupník“)

 

 

 

I

 

1.    Postupitel je věřitelem pohledávek vůči obchodní společnosti

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

vzniklých z obchodního styku v úhrnné výši .................... Kč (slovy: .............................. korun českých), jejichž seznam je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. Tyto pohledávky jsou dále v  této smlouvě označovány také jen jako  “pohledávky”.

 

2.    Postupitel prohlašuje,  že  je  výlučným  věřitelem  pohledávek  a  že  postoupení pohledávek nebrání žádná dohoda či závazek vůči dlužníkovi, které by omezovaly svobodu vůle postupitele při nakládání s pohledávkami. 

 

II

 

Postupitel postupuje touto smlouvou pohledávky uvedené v čl.I postupníkovi, postupník tyto pohledávky přijímá a současně přijímá svůj závazek vůči postupiteli zaplatit úplatu za postoupení pohledávek v celkové výši .................... Kč (slovy: .............................. korun českých)

Tato úplata je splatná nejpozději do .................

Před převodem pohledávek na postupníka není postupník věřitelem pohledávek a není tedy ani oprávněn s pohledávkami jakkoli právně disponovat.

      

III

 

Postupitel předá postupníkovi bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy postupníkovi veškeré dokumenty, které se týkají postoupených pohledávek.

Pokud postupník neuhradí úplatu za postoupení pohledávek v plné výši v termínu stanoveném v čl. II bod 1 této smlouvy, má postupitel právo od této smlouvy odstoupit.

 

V

 

1.    Účastníci  prohlašují, že  tuto  smlouvu  uzavírají  svobodně  a vážně, dohodou o celém jejím obsahu, který považují za určitý a srozumitelný. To stvrzují podpisy osob oprávněných činit právní úkony každého z  účastníků.

 

2.  Smlouva  je  sepsána   ve   čtyřech   stejnopisech,  z  nichž  obdrží  po  oboustranném  podpisu  každý z účastníků po dvou vyhotoveních.

 

3.    Veškeré změny a doplňky k této  smlouvě,  stejně  jako její zrušení lze platně sjednat pouze písemnou formou. Zjistí-li se nebo stane-li se  určité  ustanovení  této  smlouvy  neplatné  či  jinak  vadné  nebo nedostatečné, zavazují se účastníci nahradit takové ustanovení  novým bezvadným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem původnímu ustanovení nejbližší.

 

4.    Každý z účastníků se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se druhého účastníka, o   kterých  se  dozví  v  souvislosti  s touto smlouvou. Tato povinnost trvá i po zániku všech ostatních práv a   povinností podle této smlouvy.

 

 

 

 

V .........  dne   

 

 

 

 

    ……………………………………………                 ……………………………………………

                       postupník                                                                                 postupitel