Smlouva o nájmu nemovitostí

23.06.2013 08:57

Smlouva o nájmu nemovitostí

 

uzavřená ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)

 

a

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

zastoupená 

jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce“)

 

takto:

 

I.

Předmět smlouvy

 

1.1.Předmětem této smlouvy je pronájem nemovitosti pronajímatele nájemci.

1.2.Pronajímatel je vlastníkem následujících nemovitostí:

 

 

to vše v  katastrálním území ..........., obec .........., okres ............., zaps. na LV č. ......... pro katastrální území ..........., obec .........., okres ............. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem .................... (dále jen „pozemky“)..

1.3.Pronajímatel přenechává touto smlouvou pozemky do nájmu nájemci a nájemce pozemky do nájmu přijímá za účelem provozování své podnikatelské činnosti, a to za podmínek uvedených dále.

 

 

II.

Nájemné a služby spojené s nájmem

 

2.1. Nájemné za pozemky činí ..... Kč/m2/rok, celkem tedy .............,-- Kč ročně. Dílčí měsíční platba tedy činí .................... Kč.

2.2.Nájemné bude hrazeno nájemcem pronajímateli měsíčně vždy k 15. kalendářnímu dni měsíce, za který je hrazeno, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem.

2.3.Počínaje rokem následujícím po uzavření této smlouvy může být  nájemné valorizováno o úředně přiznaný roční klouzavý průměr  celkové inflace (dále jen "inflace") za předchozí rok. Vzhledem k tomu, že údaje o míře inflace jsou zveřejňovány  až v průběhu roku, doplatí nájemce rozdíl v nájemném za  předchozí měsíce příslušného roku v prvním platebním termínu  po zveřejnění oficiálních údajů o míře inflace za předchozí  rok. Obě strany se zavazují respektovat pro tento účel oficiální údaje Českého statistického úřadu. Veškeré výpočty valorizací provádí pronajímatel.

 

III.

Doba nájmu

 

3.2.  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínající ..................

3.3.  Každá ze stran této smlouvy ji může kdykoli vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena příslušné smluvní straně.

3.4.  Nájemní vztah lze rovněž ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho dne ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud je důvodem k výpovědi hrubé porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:

-      prodlení nájemce se zaplacením nájemného podle této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc,

-      chování nájemce, v jehož důsledku vzniká na pozemcích škoda nebo hrozí vznik značné škody nebo které jinak odporuje dobrým mravům,

-      činnost pronajímatele, která nájemci znemožňuje řádné užívání pozemků.

3.5.Nájemní vztah může být rovněž ukončen dohodou smluvních stran.

 

IV.

Práva a povinnosti nájemce

 

4.1.Nájemce se zavazuje užívat pozemky řádně a v souladu s účelem vyjádřeným v této smlouvě a tak, aby nedošlo k jejich poškození. Nájemce je povinen provádět úklid a běžnou údržbu pozemků.

4.2.Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu pozemky neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

 

V.

Práva a povinnosti pronajímatele

 

5.2.Pronajímatel je oprávněn požadovat umožnění prohlídky pozemků za účelem kontroly jeho stavu, a to vždy za přítomnosti oprávněného zástupce nájemce.

5.3.Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádný výkon jeho činnosti, ke které jsou pozemky podle této smlouvy pronajímány, a zavazuje se poskytnout nájemci veškerou potřebnou pomoc k ochraně nájemce před zásahem třetích osob do výkonu nájmu.

 

VI.

Předkupní právo

 

Pronajímatel se zavazuje, že v případě svého zájmu o prodej pozemků nabídne pozemky k odkoupení nejprve nájemci. Nabídka vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat i cenu, za kterou jsou pozemky nabízeny k prodeji. Odpověď nájemce, která musí být rovněž písemná, musí být učiněna ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení nabídky pronajímatele, jinak předkupní právo nájemce zaniká.

 

VII.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

7.1.Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.2.Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt  platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými  českými zákony a ostatními právními normami), provedou  smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části  smlouvy jež pozbyla platnosti.

7.3.Tato smlouva může být měněna jedině formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy za  obě smluvní strany.

7.4.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.5.Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

V ................. dne

 

 

 

 

 

pronajímatel                                                                           nájemce