Smlouva o nájmu nebytových prostor

23.06.2013 09:02

Smlouva o nájmu nebytových prostor

 

uzavřená ve zákona č. 40/1964 Sb.

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)

 

a

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

zastoupená 

jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce“)

 

takto:

 

I

Vlastnictví nemovitosti

 

Pronajímatel je  výlučným  vlastníkem nemovitosti, a to ..............................

 

II

Předmět smlouvy

 

1.  Strany této smlouvy se na základě plné shody vůle a všech níže uvedených ustanovení a v souladu s příslušnými  ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů dohodly na této  nájemní  smlouvě.

2. Pronajímatel pronajímá v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dále specifikovaný předmět nájmu nájemci. Nájemce přijímá do nájmu od pronajimatele v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu. 

3.  Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v přízemí nemovitosti popsané v čl. I. této smlouvy: ....................................................................................................................................................................... o rozloze a rozčlenění podle nákresu, který  tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

4. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně technického určení vhodný pro účel nájmu dle ust. článku V. této smlouvy a toto užívání  odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně platnými právními předpisy. Nájemce se seznámil se stavem předmětu nájmu a přijímá jej do nájmu jako vhodný pro účely popsané v této smlouvě.

 

III.

Nájemné

 

1.    Cena nájmu  se sjednává na Kč ................./ slovy ...................................korun českých / měsíčně.

 

Poplatky za služby poskytované nájemci v  souvislosti s  užíváním předmětu nájmu, což zahrnuje vytápění, dodávky elektrické energie, vodné, stočné a periodický odvoz běžného odpadu budou samostatně měřeny a hrazeny nájemcem. Tyto částky netvoří součást nájemného. Taktéž poplatky za užívání telefonní stanice bude nájemce platit samostatně podle vyúčtování. Telefonní linka bude na dobu trvání nájmu převedena na nájemce, který se zavazuje uhradit pronajímateli náklady s tím spojené.

2.    Nájemné bude hrazeno v pravidelných měsíčních splátkách, splatnost každé z nich je stanovena na 15. den kalendářního měsíce předcházejícího tomu, za který je nájemné placeno. Smluvní pokuta za prodlení s placením nájemného byla dohodnuta  ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.  Nájemné bude hrazeno bezhotovostním převodem na účet pronajímatele vedený u .................., č.ú.:................ .

4.  Nájemné pro každý další kalendářní rok trvání nájmu bude stanoveno jako násobek nájemného platného pro předchozí skončený kalendářní rok a míry inflace za tento skončený rok vyjádřené v procentních bodech, tak, jak bude statisticky zjištěna a oficiálně uveřejněna Českým statistickým úřadem. Jako rozhodný údaj o míře inflace ve skončeném kalendářním roce bude použit úhrnný index vývoje spotřebitelských cen zjištěný jako roční klouzavý průměr za 12 měsíců skončeného kalendářního roku, publikovaný Českým statistickým úřadem v hromadných sdělovacích prostředcích. Dohoda o ceně nájmu a úklidu za každý další rok, počínaje rokem 2001, bude uzavřena bez zbytečného odkladu po uveřejnění oficiálně zjištěné míry inflace a takto dohodnutá cena nájmu bude platná pro takový rok zpětně s účinností od 1. ledna toho kterého roku. Cena za služby se bude vyvíjet podle skutečných změn v cenách energií a služeb. Strany této smlouvy se však mohou dohodnout na jiné úpravě výše předmětných úhrad.

 

IV.

Trvání nájmu

 

1.    Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou v trvání ...... let, počínaje  dnem ......... Nájemní vztah může být ukončen výpovědí v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb.

 

 

V.

Účel nájmu

 

1.    Předmět nájmu se pronajímá za účelem ....................................... Případná změna využití musí být schválena pronajímatelem, který se musí vyjádřit do tří dnů po předložení písemného požadavku  nájemcem.

2.  Nájemce je oprávněn využívat předmět nájmu v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou a svým předmětem činnosti 24 hodin denně nepřetržitě po celé smluvní období.

 

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1.  Pronajímatel je povinen udržovat předmět nájmu jako svůj majetek ve stavu nebránícím možnosti řádného užívání nájemcem. Za tímto účelem je pronajímatel za přítomnosti nájemce nebo jeho zástupce oprávněn vstoupit do předmětu nájmu v běžných provozních hodinách. Dále je povinen nájemce při užívání předmětu nájmu v souladu s touto smlouvou bez vážného důvodu v  užívání neomezovat.

2.  Pronajímatel se zavazuje, že nájemci umožní po celou dobu trvání nájmu nerušený a bezplatný přístup pro jeho zaměstnance, jiné oprávněné osoby a zákazníky.

3.  Nájemce je povinen předmět nájmu řádně užívat v souladu s dohodnutým účelem, pečovat o jeho udržování, provádět drobné opravy uvnitř předmětu nájmu. Případné, pro jeho potřeby nezbytně nutné stavební úpravy může nájemce provádět po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Potřeby oprav přesahujících běžnou údržbu a drobné opravy předmětu nájmu je nájemce povinen oznamovat pronajímateli. Nájemce je oprávněn po vzájemné dohodě umístit na fasádě pronajaté nemovitosti reklamní návěstí.

4.  Nájemce je povinen udržovat obvyklá bezpečnostní a protipožární opatření a dodržovat obecně závazné předpisy na úseku bezpečnosti a protipožární ochrany, vztahující se ke způsobu užívání předmětu nájmu a povaze skladovaného zboží nájemce.

5.  V případě skončení nájmu z jakéhokoli důvodu je nájemce povinen předat pronajímateli předmět nájmu vyklizený a vyčištěný, a nebude-li dohodnuto jinak, ve stavu, v jakém jej převzal, po provedených opravách a úpravách, s přihlédnutím k běžnému a obvyklému opotřebení za dobu trvání nájmu. Nájemce je povinen vyklizený předmět nájmu odevzdat nejpozději do deseti dnů po skončení nájmu.

 

 

VIII.

Odpovědnost za škodu

 

1.  Ochrana veškerého majetku nájemce umístěného v předmětu nájmu před ztrátou, poškozením nebo zničením a jeho pojištění je výlučně věcí nájemce a jeho nákladů.

2.  Pronajímatel neodpovídá za odcizení čehokoli z majetku nájemce umístěného v předmětu nájmu ani neodpovídá za jiné škody, které by nájemci, jeho pracovníkům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

3.  Nájemce odpovídá pronajímateli za veškeré jím zaviněné škody způsobené na předmětu nájmu způsobené během trvání nájmu a v souvislosti s ním.

 

IX.

Závěrečná ujednání

 

1.  Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, formou chronologicky číslovaných dodatků

2.  Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

3.    Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží nájemce a pronajímatel po jednom exempláři.

4.    Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti  (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

5.      V případě vyšší moci je každá strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků  z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem  některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit.

Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání,  pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností  vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války  (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která  vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností  z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

6.     Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

V ................ dne 

 

 

 

Pronajímatel                                                                           Nájemce