Smlouva o nájmu bytu

23.06.2013 08:57

Nájemní smlouva

 

uzavřená ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)

 

a

 

Obchodní firma/jméno

se sídlem 

IČO 

zastoupená 

jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce“)

 

takto:

 

I.

Předmět smlouvy

 

1.1.Předmětem této smlouvy je pronájem majetku pronajímatele nájemci.

1.2.Pronajímatel je mimo jiné vlastníkem: ...............................................

(dále jen „předmět nájmu“).

1.3.Pronajímatel přenechává touto smlouvou předmět nájmu do nájmu nájemci a nájemce předmět nájmu do nájmu přijímá, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

 

 

II.

Nájemné a služby spojené s nájmem

 

2.1. Nájemné za předmět nájmu činí ..... Kč/rok. Dílčí měsíční platba nájemného tedy činí .................... Kč.

2.2.Nájemné bude hrazeno nájemcem pronajímateli měsíčně vždy k 15. kalendářnímu dni měsíce, za který je hrazeno, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem.

2.3.Počínaje rokem následujícím po uzavření této smlouvy může být  nájemné valorizováno o úředně přiznaný roční klouzavý průměr  celkové inflace (dále jen "inflace") za předchozí rok. Vzhledem k tomu, že údaje o míře inflace jsou zveřejňovány  až v průběhu roku, doplatí nájemce rozdíl v nájemném za  předchozí měsíce příslušného roku v prvním platebním termínu  po zveřejnění oficiálních údajů o míře inflace za předchozí  rok. Obě strany se zavazují respektovat pro tento účel oficiální údaje Českého statistického úřadu. Veškeré výpočty valorizací provádí pronajímatel.

 

III.

Doba nájmu

 

3.2.  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínající ..................

3.3.  Každá ze stran této smlouvy ji může kdykoli vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena příslušné smluvní straně.

3.4.  Nájemní vztah lze rovněž ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho dne ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud je důvodem k výpovědi hrubé porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:

-      prodlení nájemce se zaplacením nájemného podle této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc,

-      chování nájemce, v jehož důsledku vzniká na předmětu nájmu škoda nebo hrozí vznik značné škody nebo které jinak odporuje dobrým mravům,

-      činnost pronajímatele, která nájemci znemožňuje řádné užívání předmětu nájmu.

3.5.Nájemní vztah může být rovněž ukončen dohodou smluvních stran.

 

IV.

Práva a povinnosti nájemce

 

4.1.Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým určením tak, aby nedošlo k jeho poškození. Nájemce je povinen provádět běžnou údržbu předmětu nájmu.

4.2.Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

4.3.Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.

4.4.Jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžné údržby je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele; úhradu takto vynaložených nákladů může požadovat, pouze pokud se k tomu pronajímatel při svolení ke změně písemně zavázal, jinak nájemci náleží pouze úhrada toho, o co se pronajímatel provedenou schválenou změnou obohatil. Každá taková úhrada je splatná až po skončení nájmu, a to na základě souhrnného vyúčtování.

4.5.Nájemce  je povinen oznámit  pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za  škodu tím způsobenou. Nájemce  je povinen  snášet omezení  v užívání  předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav předmětu nájmu, které provádí pronajímatel.

 

V.

Práva a povinnosti pronajímatele

 

5.2.Pronajímatel je oprávněn požadovat umožnění prohlídky předmětu nájmu za účelem kontroly jeho stavu, a to vždy za přítomnosti oprávněného zástupce nájemce.

5.3.Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné užívání předmětu nájmu a zavazuje se poskytnout nájemci veškerou potřebnou pomoc k ochraně nájemce před zásahem třetích osob do výkonu nájmu.

 

VI.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

7.1.Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.2.Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt  platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými  českými zákony a ostatními právními normami), provedou  smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části  smlouvy jež pozbyla platnosti.

7.3.Tato smlouva může být měněna jedině formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy za  obě smluvní strany.

7.4.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.5.Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

V ................. dne

 

 

 

 

 

pronajímatel                                                                           nájemce