Smlouva darovací

23.06.2013 08:28

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 628 a násl. Občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:


Obchodní firma/jméno
se sídlem
IČO
zastoupená
bankovní spojení
jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)
a

Obchodní firma/jméno
se sídlem
IČO
zastoupená
bankovní spojení
jako obdarovaný na straně jedné (dále jen „obdarovaný“)

takto:

I
Dárce bezplatně přenechává obdarovanému tuto věc:                                                         
(dále jen „dar“).
Hodnota daru činí .............. Kč (slovy: .............................). Dárce prohlašuje, že dar nemá žádné vady.


II
Obdarovaný dar uvedený v čl. I. této smlouvy přijímá do svého vlastnictví.

III
Pokud se obdarovaný bude chovat k dárci nebo osobám mu blízkým způsobem hrubě porušujícím dobré mravy, má dárce právo dar požadovat zpět a obdarovaný je v takovém případě povinen dar vrátit.

IV
1. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V .............. dne

 

dárce              obdarovaný