Reálná břemena

09.08.2014 10:51

Reálná břemena

Právní úpravu reálných břemen najdeme v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový), v ustanovení § 1303 a násl. Tento článek má informativní charakter, přednostně platí zákon.

Druhou větví věcných břemen jsou reálná břemena.  Příkladem pro reálná břemena může být situace, kdy dlužník, kterému věřitel půjčí určitou částku peněz, může být zavázán k tomu, že jako vlastník nájemního domu bude část z inkasovaného nájemného odvádět na úhradu svého dluhu. Reálná břemena jsou jistější než smluvní vztah, protože reálno břemeno se podle zákona zapisuje do katastru nemovitostí a věřiteli poskytuje vyšší míru právní jistoty.

Princip reálných břemen

V ustanovení § 1303 odst. 1 je stanoveno, že pokud je věc (dům, pozemek) zapsány do veřejného seznamu (do katastru nemovitosti), může být zatížen břemenem, a to tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco ji dávat nebo něco konat.  V tomtéž ustanovení, ve druhé odstavci pak zákon umožňuje, že pro toto reálné břemeno lze zatížit i několik věcí.

Zřízení věcného břemene

Následující ustanovení, § 1304, praví, že časově neomezené reálné břemeno může být zřízeno jen jako vykupitelné. Současně je stanovena povinnost, že podmínky výkupu musí být předem určeny již v době, kdy se reálné břemeno zřizuje.

Zřízení věcného břemene právním jednáním

V ustanovení § 1305 je stanovena podmínka, že pokud se věcné břemeno zřizuje právním jednáním, pak vznik je zápisem do veřejného seznamu (do katastru nemovitostí). Následující ustanovení. § 1306 stanoví, že pokud záleží reálné břemeno v opakovaném plnění, může být zadržená dávka nebo jen náhrada požadovaná jak po osobě, za jejíhož vlastnického práva dávka dospěla, tak i od přítomného vlastníka, avšak jen z věcí reálným břemenem zatížené.

Povinnosti vlastníka zatížené věci

Důležitým ustanovením je § 1307, který ukládá vlastníkovi zatížené věci povinnost nezhoršovat zatíženou věc k újmě osoby oprávněné z reálného břemene. V tomtéž ustanovení, v odstavci 2 pak ukládá vlastníkovu zatížené věci povinnost složit jistotu či problém zhoršení stavu zatížené věci řešit tak, aby oprávněná osoba neutrpěla újmu.