Podání ke správnímu orgánu

27.05.2015 12:57

 

Mnoho lidí komunikuje se správními orgány a k takové komunikace je správním předpisem správní řád. Již v ustanovení § 1 správního řádu je stanoveno, že, cituji:

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků) a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. (3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. To je důležité vědět. V praxi to znamená, že jde například o katastrální úřady, stavební úřady, magistráty, obecní úřady, úřady sociálního zabezpečení, důchodového zabezpečení, OSPOD, ministerstva a úřady zřízené těmi vrcholnými orgány státní správy. Cílem tohoto článku je seznámit Vás, jak podat na úspěšně podání, které směřuje ke správnímu orgánu. Článek má informativní charakter, přednost má zákon, příslušné předpisy apod.

Než podáme své podání

Ustanovení § 37 správního řádu stanoví, jak se k problematice podání máme postavit, abychom byli úspěšní a nezapomněli na zdánlivé maličkosti.  

Cit.: § 37

Podání

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.16) Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

(5) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát16) vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

(6) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

(7) Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o provozování elektronické adresy podatelny.

(8) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona;18) v případě jiného správního orgánu rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.

 

Zabývejme se zněním odstavce 2 a odstavce 3, protože v praxi se ukazuje, že ti, co podávají podání  jako fyzické osoby (právnickými osobami se v článku zabývat nebudeme), zapomínají na maličkosti, které však pro úspěch podání mohou být významné.

Za prvé je důležité správně označit úřad, na který naše podání směřuje, jeho přesnou adresu, která je současně i jeho sídlem. Pokud má úřad různé speciální odbory, a podání má směřovat na ten který určitý a konkrétní odbor, pak je nutno ho do adresy napsat. Například: Česká správa sociálního zabezpečení, odbor důchodové zabezpečení. Pokud podání například směřuje k finančnímu úřadu a týká se určité daně, pak je nutné napsat, jaké oddělení nebo odbor v podání chcete oslovit. Pod tuto adresou, směřující na správní orgán, pak uvedete své jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, nebo adresu, kam chcete, aby byla odpověď z osloveného orgánu doručena. Samozřejmě, že pokud se hodláte stěhovat nebo změnit místo trvalého bydliště a podání jste již podali, je třeba oslovenému orgánu sdělit adresu nového bydliště či místa pobytu.  Samozřejmě, že je důležité také napsat datum, kdy jste podání sepsali, i když orgán zaznamená adresu dnem doručení, od kterého začne konat. Nezapomeňte se pod text podání vlastnoručně podepsat.    

 

Z první věty § 2 odst 3 vyplývá, že z podání musí být patrno nejen to, kdo jej činí, ale jaké věci se týká a co se navrhuje. To už je těžší úkol, protože navrhovat můžete jen to, co je dáno zákonem.  Může se jednat o neošetření přístupové komunikace (která je ve vlastnictví obce) v zimním období k vašim pozemkům nebo domu (které máte ve vlastnictví) apod.  Návrh na nápravu formulujte tak, aby příslušný úřad, na který se obracíte, mohl konat podle zákona, pod který spadá jeho kompetence. V případě životního prostředí se obracíte na odbor životního prostředí, v případě problému s komunikacemi v obci na silniční úřad, v případě řešení dopravní situace obce taktéž na dopravní policii. 

Nedostatek náležitostí podání

Správní řád, v ustanovení § 37 odst. 3 pak řeší nedostatek v podání .

Cit.: (3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Z toho vyplývá, že i když podáte podání vadné, příslušný úřad nebo orgán podání nesmete ze stolu, ale odpoví vám úřední cestou, co máte napravit, aby podání bylo přijatelné a dá vám lhůtu k nápravě obsahu. Proč ale ztrácet čas? Je lepší přemýšlet nad textem v klidu, prohlédnout si příslušný zákon, podle kterého se na orgán či úřad obracíte a pročíst si příslušná ustanovení, která vás navedou i na řešení otázky, co máte navrhnout, aby bylo napraveno to, kvůli čemu podání posíláte.

Na závěr není do věci navrhnout si založit složku, jejíž první listinou bude vaše podání a případně i přílohy, které s podáním zasíláte. Pokud Vaše podání směřuje k věci, o které víte, že jejich řešení bude zdlouhavé, pak je dobré, pro dobrou paměť si všechno ukládat, abyste došli  při všech budoucích jednání ke kýženému cíli – uspokojení vašich práv a oprávněných zájmů.