Paušální výdaj na dopravu

29.09.2012 08:12

 

Paušální výdaj na dopravu


Místo skutečných výdajů na pohonné hmoty a na parkovné lze tyto výdaje uplatňovat v paušální výši. Výhodou tohoto postupu je především snížení administrativní zátěže podnikatelů.Paušální výdaj na dopravu činí 5 000 Kč měsíčně na každé auto plně využívané pro daňové účely, maximálně jej lze použít u 3 vozidel, celková výše paušálního výdaje na dopravu tak může dosahovat nejvýše částky 15 000 Kč měsíčně. Pokud je vozidlo používáno i pro soukromé účely poplatníka, činí výše kráceného paušálního výdaje na dopravu 80 %, tedy 4 000 Kč měsíčně.

 

Výše paušálního výdaje na dopravu nemá žádnou vazbu na skutečnou výši výdajů na dopravu daným vozidlem, nezávisí na počtu ujetých kilometrů, ani na spotřebě nebo na ceně PHM.

 

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit za těchto podmínek:

  • poplatník používá vozidlo (alespoň zčásti) k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů,
  • poplatník je vlastníkem vozidla (vlastník fyzická osoba jej přitom nemusí zahrnout do obchodního majetku) nebo musí mít vozidlo v nájmu,
  • v příslušném kalendářním měsíci nebylo vozidlo přenecháno k užívání jiné osobě (ani na část měsíce).

 

Paušální výdaj na dopravu tedy nelze použít např. u vozidla, jehož vlastníkem je až do doby splacení úvěru poskytovatel úvěru a vozidlo je užíváno na základě smlouvy o výpůjčce.

 

Okruh osob, které mohou uplatnit paušální výdaj na dopravu, není nijak omezen.

Může ho uplatnit:

  • fyzická osoba používající vozidlo v souvislosti s příjmy z podnikání podle § 7 ZDP,
  • fyzická osoba používající vozidlo v souvislosti s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP,
  • právnická osoba používající vozidlo ke služebním účelům.

 

Paušální výdaj na dopravu se vztahuje na silniční motorová vozidla, tedy nejen na osobní automobily, ale např. i na nákladní automobily, autobusy či motocykly.

 

Paušální výdaj na dopravu se uplatňuje za celé kalendářní měsíce.

 

Uplatní-li poplatník paušální výdaj na dopravu, již nemůže uplatňovat skutečné výdaje na dopravu. To, že výdaje na dopravu zahrnují výdaje na pohonné hmoty a parkovné, je zcela jednoznačné. Vedle výdajů na dopravu uplatňovaných formou paušálního výdaje na dopravu lze uplatňovat další výdaje spojené s provozem vozidla v prokázané výši (např. výdaje na opravy a údržbu vozidla vč. výměny pneumatik, na ostatní provozní kapaliny, na myčku apod.).

 

Poplatník, který vede účetnictví, o paušálním výdaji na dopravu nijak neúčtuje. Tento poplatník účtuje o nákladech na pohonné hmoty (popř. o dalších výdajích zahrnutých v paušálu) jako o nákladech nedaňových a jako daňový náklad v daňovém přiznání uplatní paušální výdaj na dopravu.

 

Plátce DPH nemusí uplatňovat na vstupu odpočet DPH z nakoupených pohonných hmot. Potom mu uplatnění paušálního výdaje na dopravu může přinést administrativní úsporu, protože odpadá prokazování nároku na odpočet evidencí jízd, resp. evidencí spotřeby pohonných hmot.