O výměnku

27.05.2015 15:11

 

Problematika výměnku je upravena v ustanovení § 2707 – 2715 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Výměnek je vlastně jeden ze smluvních z mnoha typů, které jsou v občanském zákoníku upraveny. Tento článek má pouze informativní charakter, přednost má zákon a porada s právníkem, který se smluvními stranami projedná konkrétní problémy spojené s výměnkem. Příklad smlouvy slouží pouze k ilustraci, co by měly smluvní strany před uzavřením smlouvy promyslet a zvážit své možnosti, než do smluvního vztahu vstoupí. 

Cit. § § 2707 – 2715 občanského zákoníku

Výměnek

§ 2707

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.

(2) Podle obsahu právního jednání, kterým byl výměnek zřízen, se na smlouvu o výměnku použijí také ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu.

§ 2708

(1) Je-li výměnek zřízen jako reálné břemeno, učiní nabyvatel nemovité věci vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do veřejného seznamu. Nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu zapsat vlastnické právo nabyvatele jen současně se zápisem výměnku.

(2) Vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do veřejného seznamu ještě před převedením nemovité věci.

§ 2709

I když to při zřízení výměnku nebylo ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Této povinnosti se zprostí, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení. Nezavazuje-li osobu zavázanou z výměnku k placení nákladů pobytu v zařízení zvláštní právní důvod, nese je výměnkář ze svého.

§ 2710

(1) Změní-li se poměry tou měrou, že na osobě zavázané k výměnku nelze spravedlivě požadovat, aby setrvala při naturálním plnění, a nedohodnou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se naturální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem; soud také může, a to i bez návrhu, uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovacího zařízení zaopatřovací jistinu ve stanovené výši.

(2) Byl-li výměnek přeměněn na peněžitý důchod, může soud dohodu stran nebo své rozhodnutí změnit, změní-li se podstatně poměry.

(3) Rozhodnutími podle odstavce 1 nebo 2 nelze přijmout takové opatření, jímž by bylo zaopatření výměnkáře ohroženo.

§ 2711

Při zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří osoba zavázaná z výměnku výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení.

§ 2712

Výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich.

§ 2713

Výměnek nelze postoupit; postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře.

§ 2714

Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice.

§ 2715

Byla-li smlouva o převodu nemovité věci uzavřena v souvislosti se zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnosti osobou zavázanou k výměnku.

 

Pojem, předmět a obsah výměnku

Protože výměnek je jeden ze smluvních typů, budeme hovořit o smlouvě o výměnku. Touto smlouvou si vlastník nemovité věci (paní Sehnalová) v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva k zaopatřeni na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel (dcera paní Sehnalové) se zavazuje zaopatření poskytnout. Pokud není ujednáno jinak, praví zákon, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost. Ve smlouvě o výměnku se použijí také ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu.

Princip výměnku

Princip výměnku je jednoduchý: Vlastník svou nemovitou věc převede na jinou osobu. Zároveň s tímto převodem (pro sebe), nebo pro třetí osobu (manžela či jinou osobu blízkou převodci) si vymíní určité požitky, práva, které mají sloužit k zaopatření. Nabyvatel (v našem případě dcera paní Sehnalové) nabyde nemovitost převodem, ale s tímto vlastnictvím na sebe přebírá závazek smluvené zaopatření poskytnout.

Výměnek zřízen jako věcné břemeno

 Podle ustanovení § 1303 a následující občanského zákoníku může být zřízen jako reálné břemeno a v takovém případě dojde k jeho vzniku až zápisem do veřejného seznamu, to znamená, do katastru nemovitostí.  

Smluvní strany

Jak je obecně ve smlouvách obvyklé, jsou i ve smlouvě o výměnku uváděny smluvní strany. V našem případě je to první smluvní strana – paní Sehnalová, která je vlastníkem nemovitosti, a dcera paní Sehnalové, vůči níž si vymiňuje požitky, úkony a práva sloužící na dobu života, nebo na dobu určitou za to, že ji učiní nabyvatelkou nemovitosti. Tyto smluvní strany musí do smlouvy uvést své identifikační údaje.  To znamená: Jméno a příjmení, trvalé bydliště, popř. rodné číslo. Ve smlouvě bude osoba (vlastník nemovitosti) označena jako výměnkář a druhá osoba, která na sebe převezme povinnost zaopatření jako osoba zavázaná k výměnku.

Příklad smlouvy o výměnku:

Poznámka:

Ve smlouvě jsou uvedeny fiktivní údaje, je třeba, aby smluvní strany své identifikační údaje uvedly na základě svých osobních dokladů. Místo rodného čísla mohou uvést datum a rok narození. Tato smlouva je založena na tom, že výměnek je smluven na dobu určitou, tedy, jak je v ní uvedeno na dobu 5 let, kdy osoba zavázaná k výměnku koná své povinnosti, uvedené ve smlouvě. Pokud smluvní strany této smlouvy usoudí, že by smlouvu nedokázaly sepsat, je dobré se obrátit na notáře nebo na advokáta, aby jim poradil s obsahem smlouvy anebo ji sám sepsal s tím, že se smluvními stranami zváží všechny výhody a nevýhody, které z ní mohou vyplývat. Podpisem smluvních stran pak smluvní strany potvrdí svůj souhlas s obsahem smlouvy a současně předem vyloučí spory mezi sebou. 

Smlouva o výměnku

Tato smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2707 – 2715, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek 1 Smluvní strany

Výměnkářka

Paní Anna Sehnalová

tr. bytem  Horažďovice, č.p. 456/12

narozena …..

56712 Horažďovice

(dále jen výměnkářka)

Osoba zavázaná k výměnku

Paní Hana Sehnalová

tr. bytem Jana Uhra 6567/15

narozena ….

602 00 Brno

(dále jen osoba zavázaná k výměnku)

 

Článek 2.

Prohlášení vlastníka nemovitosti - výměnkářky

Výměnkářka prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku označeném, jako stavební parcela č. 789/1 o výměře 567 m2 zastavená plocha a nádvoří, na kterém stojí rodinný dům č.e. 456 v části obce Horažďovice. Tyto nemovitosti jsou zapsány na Listu vlastnictví č. 12 jako jeho vlastnictví u Katastrálního úřadu pro kraj Východočeský, Katastrálního pracoviště Horažďovice, na listu vlastnictví č. 12 pro katastrální území Horažďovice, okres Hradec Králové.

Poznámka: Smluvní strany by měly věnovat velkou pozornost k údajům, které uvedou v článku 2, aby přesně popsaly nemovitosti, které budou předmětem výměnku, aby později nedocházelo ke zbytečným průtahům v úředních jednání a sporům mezi smluvními stranami.

Článek 3   Obsah výměnku, práva a povinnosti smluvních stran

3. 1. Mimo tuto smlouvu o výměnku uzavírá výměnkář a osoba zavázaná k výměnku kupní smlouvu, kterou tyto výše uvedené nemovitosti (stavební parcela č. 789/1 o výměře 567 m2 zastavená plocha a nádvoří, na kterém stojí rodinný dům č.e. 456 v části obce Horažďovice) převádí na osobu zavázanou k výměnku.

3. 2. V souvislosti s převodem nemovitosti na osobu zavázanou z výměnku si výměnkářka vymiňuje pro sebe na dobu určitou, 5 let, počínaje dnem 5. 7.2015 následující požitky a jednání: 

-       vaření dietních pokrmů dle doporučení lékaře a doprovod k lékaři

-       zastoupení na základě plné moci v úředních věcech ve styku s úřady státní správy

-       úklid domu a opatrování zahrady

3. 3. Osoba zavázaná k výměnku se zavazuje poskytnout smluvené požitky a jednání. Pokud není občanským zákoníkem nebo touto smlouvou ujednáno jinak, pro je rozhodnou pro obsah práv výměnkáře místní zvyklosti.

3. 4. Výměnkáři náležejí všechny užitky, které může brát bez zkrácení práva osoby zavázané k výměnku. Osoba zavázaná k výměnku nese všechny závady nemovité věci a musí ji udržovat v dobrém stavu.

3. 5. Osobě zavázané k výměnku má právo volně nakládat se všemi částmi nemovitosti, na které se výměnek nevztahuje a má právo na potřebný dohled.

3. 6. Výměnkář výměnek přijímá a zavazuje se při výkonu svých práv šetřit podstatu nemovité věci.

3. 7. Výměnek se zřizuje pouze s obligačně-právními účinky, nikoliv jako reálné břemeno, nebude zapsán z tohoto důvodu do katastru nemovitostí. 

3. 8. Tímto se zřizuje povinnost osob zavázané k výměnku vůči výměnkářce, a to k pomocnému právnímu jednání v případě výměnkářovi budoucí nemoci, úrazu či podobné nouze. Této povinnosti je možné se zprostit umístěním výměnkáře do zdravotnického či podobného zařízení, v tom případě však nese osoba zavázaná k výměnku 50% nákladů na pobyt, zbytek nese výměnkář ze svého.

9. Pokud by nemohla osoba zavázaná výměnou dále plnit dle článku I. této smlouvy naturální plnění a pokud se strany nedohodou jinak, může soud na návrh rozhodnout, že se výměnek zcela nebo z části nahradí peněžitým důchodem, také může uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného bankovního ústavu zaopatřovací jistinu ve stanovené výši.

Článek 4. Ostatní ujednání

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek a že souhlasí s jejím obsahem, který si přečetly.

4. 2. Pokud dojde k případu, že stavba, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, bude neobyvatelná nebo zničena, je osoba zavázaná k výměnku povinna zajistit výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení.

4. 3. Pokud dojde ke zničení stavby specifikované v článku I. této smlouvy, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, je osoba zavázaná k výměnku povinna zajistit výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení.

4. 4. Výměnek není možné postoupit; výměnkář může postoupit jen případné právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah bude určen podle osobních potřeb výměnkáře.

4. 5. Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovi dědice.

 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originálu pro každou ze smluvních stran.

 

 

V Horažďovicích  dne  4. 5. 2015

 

Podpis osoby zavázané k výměnku                               podpis výměnkářky