Novely, judikáty a články v polovině února 2016

19.02.2016 20:17

Novelizace oceňovací vyhlášky

Od 12. února nabyla účinnosti tzv. oceňovací vyhláška, Vyhláška, kterou se mění vyhláška 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  Byla vydána na základě zákona č. 151/1997 Sb., Zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)  –  viz zde

Novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích s účinností od 20. února 2016

Jak bylo již avizováno v lednu, že se bude novelizovat Zákon č. 361/2000 Sb., zkráceně zákon o silničním provozu, tak datum účinnosti novely je 20. února 2016. – viz zde.

Komunální odpad

Od 1.3 2016 bude účinná novela zákona č. 185/2001 Sb., zákon o  odpadech  - viz zde.

Vojenské zákony s účinností od 1. července 2016

Od prvního července 2016 vchází do účinnosti dvě novely tzv. vojenských zákonů a jeden zákon. I když do dne účinnosti zákonů je poměrně delší doba, přesto Vám je předkládám včetně přiložených návrhů zákonů, důvodových zpráv a sněmovních tisků seznámení se s jejich obsahem včetně výkladu v důvodové zprávě.   

Dne 1. července 2016 vchází do účinnosti Zákon č. 45/2016 Sb. , Zákon o službě vojáků v záloze.

Dne 1. července 2016 vchází do účinnosti  Zákon č. 46/2016 Sb. , o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů – viz zde.

 V tomto dni bude účinná novela Zákona č. 47/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2014 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – viz zde.

Projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně

S účinností od 1. 4. 2016 by měla platit změna Zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která je projednávána jako sněmovní tisk č. 639. Některé změny jsou významné tak, že by bylo dobré jednání sledovat, protože to přispěje k rozhodnutí, zda převody nemovitých věcí urychlit nebo pozdržet.

Hlavní cíle projednávaného návrhu zákona podle důvodové zprávy  - viz zde:

• sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, zrušení institutu ručitele

• změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí (zdanění pouze budov podle katastrálního zákona, které jsou částí inženýrské sítě) • osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem

• zjednodušení způsobu určení základu daně u směny

• změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek (osvobození prvního nabytí nových dokončených nebo užívaných staveb nebo jednotek)

• rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby

• upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu

• sjednocení vymezení finančního leasingu se zákonem o daních z příjmů • vynětí přeměn i jiných právnických osob než obchodních korporací z předmětu daně

• v případě zřízení práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci bude základem daně náhrada stanovená tímto orgánem

• rozšíření použití směrné hodnoty u pozemků s určitými drobnými stavbami a porosty • další dílčí úpravy.  

 

Články, judikáty a Evropské právo

Jistě Vás bude zajímat báječná novinka, která se dotýká tématu „Ručení za dluhy ze smlouvy o spotřebitelském (Hypotečním) úvěru“, že návrh zákona o spotřebitelském úvěru, který implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení.

Přikládám článek – viz zde, který Vás seznámí s předmětem zákona a jeho subjekty, kterých se právní úprava týká a můžete průběh jednání sledovat v Parlamentě ČR nebo v médiích.   

Téma – podjatost soudce

Podjatost soudce - to je velké téma. Nyní se můžete začíst do Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. Zn. 30 Cdo 3849, ze dne 11. 11. 2015.

Právní věta

Důvodem pro vyloučení soudce nemůže být okolnost, že proti tomuto soudci byla osobou, která v řízení nebyla připuštěna jako zástupce žalobce, podána žaloba, v níž je kritizován postup soudce v jednotlivých soudních řízeních. Soudce jako reprezentant veřejné moci může být (a často také je) objektem i neoprávněné kritiky, současně je však třeba přepokládat a požadovat od soudce vyšší stupeň tolerance a nadhledu, než tomu je u ostatních občanů. Samotná kritika postupu soudce (navíc ze strany jiného subjektu než účastníka řízení), byť učiněná formou podání žaloby, bez dalšího nezaloží vztah soudce k projednávané věci, účastníkům řízení, příp. jejich zástupcům, který by byl takové povahy a intenzity, aby objektivně mohl způsobit podjatost soudce.

Téma – Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Pracovně - právní vztahy jsou upraveny zákoníkem práce a souvisejícími předpisy. Mezi mnoha problémy, které se v těchto vztazích denně odehrávají, jsou výpovědi z pracovního poměru, které jsou v zákoníku práce upraveny. Následující Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 5126/2014, ze dne 15.10.2015 se zabývá případem, kdy zaměstnanci v pracovní neschopnosti hrozila výpověď z pracovního poměru, protože v době dočasné pracovní neschopnosti nenahlásil zaměstnavateli místo svého pobytu, aby zaměstnavatel mohl u něho provést kontrolu zda dodržuje dobu a rozsahu vycházek.

Právní věta

Okolnost, že zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti neoznačil místo svého pobytu údaji potřebnými k tomu, aby zaměstnavateli umožnil kontrolu, zda dodržuje svou povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, nemůže být důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. h) zák. práce.

Co je nového v Evropské unii?

Samozřejmě, že Vám neušly každodenní debaty a různé vztahy mezi zeměmi Evropské unie. Vás, milé babičky a dědečkové, kteří jste ještě nenavštívili portál euroskop.cz, Vás zvu na jeho stránky, a pokud budete mít čas a chuť, můžete ho se mnou sledovat denně sledovat  viz – zde. V současné době prožíváme zajímavé historické události, takže je dobré se informovat na všech stranách.   

 

Zdroje: Zákony uvedené v článku, portál www.epravo.cz,  portál https://www.euroskop.cz/, stránky Poslanecké sněmovny: www.psp.cz