Novela: Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

25.11.2011 15:24

 

Novela: Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 

Od 1. srpna 2011 bude účinný zákon č. 138/2011, který novelizuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěno, ve znění pozdějších předpisů. Současně platná úprava pravidel, jak je stanoví zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je v části, která stanoví termín splatnosti doplatku pojistného, zcela odlišná od pravidel placení doplatku pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, která stanoví zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro OSVČ

 

Přitom povinnosti, které pro osoby samostatně výdělečně činné z výše uvedených zákonů vyplývají, si jsou velmi podobné. Doplatky obou druhů pojistného vycházejí z údajů uvedených v přehledech o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších údajích stanovených citovanými zákony, jejichž nejpozdnější odevzdání je obecně vázáno na podání daňového přiznání. Stávající právní úprava tím, že stanoví pro oba druhy pojistného různé termíny splatnosti doplatků, vyvolává zbytečnou nejistotu a značně komplikuje fungování podnikajících fyzických osob v České republice.

 

Co se změní?

 

Novela výše uvedeného zákona proto uvádí termíny splatnosti doplatků obou druhů pojistného do vzájemného souladu. A tak se upraví termíny splatnosti doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Od účinnosti zákona budou platit obdobná pravidla pro placení doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění i doplatku pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tím se zpřehledňuje a zjednodušuje systém těchto plateb pro podnikatele.

 

Pro OSVČ, které jsou současně zaměstnanci

 

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou současně zaměstnanci, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů, nemají povinnost platit zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Pojistné za uplynulý kalendářní rok hradí naráz. Pro příslušnou platbu pojistného platí dosud shodný termín jako pro platbu doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Proto se souběžně se změnou úpravy termínu splatnosti doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění mění zákonem i termín splatnosti platby pojistného shora uvedenými osobami, a to tak, aby oba termíny byly shodné.

 

Tak tedy, jak se promítne změna do zákona

 

Změní se znění dvou paragrafů:

Změna ustanovení § 8 odst. 3

Změna ustanovení § 8 odst. 3 mění část věty za středníkem a zní zní: "pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.".

Změna v ustanovení § 8 odst. 5

Stávající znění § 8 odst. 5 se nahrazuje novým zněním, které mění dosavadní právní úpravu termínu splatnosti doplatku rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a stanoví splatnost doplatku pojistného nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Tedy právní úprava termínu splatnosti platby doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je shodná s právní úpravou termínu splatnosti stanovenou zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro doplatek pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní

 

Odstranění tvrdosti při předepsání pokuty k pojistnému

 

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále. Ale nemusí. Musíte ji o to požádat formuláře, který je uveden v textu tohoto článku. Je to váš nárok, nikoliv právo. A není to povinností pojišťovny, ale zákon ji umožňuje za daných podmínek váš požadavek na odstranění tvrdosti zákona vyřídit.