Náhrady jízdních výdajů OSVČ

29.09.2012 08:11

 

Náhrady jízdních výdajů OSVČ


OSVČ vykonávají v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti celou řadu pracovních cest a vzniklé jízdní výdaje chtějí daňově uplatnit.Na rozdíl od zaměstnanců podnikatelům nikdo neurčuje podmínky pracovní cesty, nevztahuje se na ně zákoník práce a záleží pouze na jejich rozhodnutí, jakým dopravním prostředkem budou cestovat a v jaké výši si jízdní výdaje přiznají. Jediným omezením je hranice pro možnost daňového uplatnění jízdních výdajů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů.

ZDP stanoví postup při uplatňování daňově účinných jízdních výdajů v závislosti na vztahu podnikatele ke konkrétnímu vozidlu. To znamená, že jiný náklad bude uplatněn při cestě vozidlem v obchodním majetku nebo pronajatým a jiný náklad při použití vozidla vlastního nebo bezplatně vypůjčeného.

Jízdní výdaje vzniklé při cestách vozidly v obchodním majetku a najatými je nutné pro daňové účely prokazovat dokladem o nákupu PHM a také knihou jízd nebo jinou obdobnou evidencí.

Zákon o daních z příjmů nestanoví žádný limit, je-li spotřeba pohonných hmot doložena.

Paušál PHM

Od roku 2009 platí výjimka pro poplatníky daně z příjmů (FO i PO), kteří se mohou maximálně u tří vozidel rozhodnout, že použijí paušální výdaj na dopravu podle ust. § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP – viz Paušální výdaje na dopravu.

1. Vlastní motorové vozidlo

Pokud podnikatel vykonává v souvislosti s podnikáním jízdy vlastním vozidlem, náleží mu za každý ujetý kilometr náhrada ve výši součtu sazby základní náhrady a náhrady za spotřebovanou PHM. Výpočet náhrady je následující:

sazba základní náhrady + (spotřeba vozidla x cena PHM) 
100

Sazba základní náhrady

Stejně jako zaměstnanec vychází i podnikatel z vyhlášky MPSV. Při použití osobního automobilu činí sazba základní náhrady za každý ujetý kilometr 3,70 Kč. Pro uplatnění této náhrady je důležité, aby podnikatel byl skutečným vlastníkem vozidla.

Nákladní automobil

Podnikatel může daňově uplatnit za jeden km jízdy sazbu základní náhrady 3,70 Kč, zaměstnanec má nárok na cestovní náhradu ve výši dvojnásobku sazby základní náhrady (7,40 Kč).

Cena PHM

Stejně jako u zaměstnance může být také u OSVČ při výpočtu použita cena PHM prokázaná dokladem o nákupu nebo průměrná cena PHM stanovená vyhláškou MPSV.

Spotřeba PHM

Výklad k postupu při zjišťování spotřebované PHM je uveden v pokynu GFŘ D-6:

  • zjistí se aritmetickým průměrem všech údajů v TP,
  • pokud v TP není uveden žádný údaj o spotřebě, může být při výpočtu použit údaj o provozní spotřebě doplněný do technického průkazu oprávněným orgánem s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou.

2. Jiná motorová vozidla

Další skupinu tvoří vozidla:

  • vlastní motorová vozidla, která nejsou zahrnuta do obchodního majetku, ale v obchodním majetku zahrnuta byla,
  • vozidla, která byla u poplatníka předmětem finančního pronájmu, a nájemné (nebo jeho část) bylo uplatněno jako daňový výdaj,
  • vozidla bezplatně vypůjčená (např. na základě smlouvy o výpůjčce podle § 659 ObčZ).

Při použití některého z uvedených vozidel může být do daňových nákladů zahrnuta pouze náhrada ve výši spotřebovaných PHM. Postup při výpočtu náhrady za spotřebované PHM je stejný jako při použití vlastních vozidel nezahrnutých v obchodním majetku. Při jízdách těmito vozidly však nelze uplatnit do daňových nákladů sazbu základní náhrady.