Leden 2011 – nové zákony a předpisy pro rok 2011

25.11.2011 16:57

 

 

 

Nové zákony, které ovlivní rodinný rozpočet. Udělejte so rodinný rozpočet. Jezte vyváženou stravu.

 

Zvyšování důchodů

Od lednové splátky 2011 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší z 2 170 Kč na 2 230 Kč měsíčně (o 60 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a délce dob důchodového pojištění, vzroste o 3,9 %. Zvýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2011.

Stavební spoření

U stavebního spoření novela zavádí 50% srážkovou daň na státní příspěvek za rok 2010, vyplácený v roce 2011.

Zdanění důchodů podnikajících důchodců

Zdanění důchodů se bude provádět tehdy, a platí to pro pracující důchodce, pokud jejich příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc korun ročně.

Rozšíření zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění

Daňové zvýhodnění bude rozšířeno na produkty penzijního pojištění poskytované institucemi penzijního pojištění v jiném státě EU, Norsku nebo Islandu (netýká se Lichtenštejnska).

Nezdanitelné části základu daně

Týká se i invalidních důchodců, kteří se po dosažení důchodového věku stanou důchodci starobními. Odčitatelnost darů zahraničním osobám (fyzickým i právnickým) z EU, Norska a Islandu se bude řídit podmínkami stanovenými v českém zákoně o daních z příjmů pro dary poskytnuté českým osobám, nikoliv zahraničními právními předpisy. Součástí návrhu je i zvýšený limit pro odpočet darů od základu daně z 5 % na 10 %. Jedná se o dary na podporu školství poskytnuté středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování.

Upřesnění využití paušálu na dopravu

Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu upLeden – nové zákony a předpisy pro rok 2011latnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 Kč. Z toho jednoznačně vyplývá, že paušál není možné využít spoluvlastníky dvakrát. Novela rovněž upřesňuje sporný pojem přenechání vozidla jiné osobě. Dále, za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.  Povodňová daň

V souvislosti s povodňovými škodami se navrhuje (pouze pro zdaňovací období roku 2011) snížit částku základní slevy na dani na poplatníka o 1200 Kč za rok, tj. z roční částky 24 840 Kč na 23 640 Kč.

Změna v tvorbě rezervy na opravy majetku

Zákon zpřísňuje úpravu v případě tvorby rezervy na opravu hmotného majetku. A to za situace, kdy poplatník nepřevede odpovídající finanční prostředky na samostatný účet do konce termínu pro podání daňového přiznání.