Katastrální zákon a občanský zákoník (NOZ)

09.08.2014 10:45

 

Právní okénko pro důchodce – Občanský zákoník a katastrální zákon

V tisku se stále dočítáme různé informace o zápisech do katastru nemovitostí a jejich sledování. Změny, které v naší legislativě proběhly, se nás bytostně týkají a jistě není od věci si o nich občas popovídat. Následující článek slouží pouze k informačnímu účelu.

Katastrální zákon a občanský zákoník

Budeme nyní hovořit o dvou zákonech, které jsou od 1. 1. 2014 v účinnosti. Je jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon, v platném znění. Takže, pro Vás, kteří vlastníte nemovitosti, jsou tyto dva zákony hodně důležité.

V majetkoprávních vztazích je katastrální zákon jedním z nejhlavnějších a hledáme-li odpověď na otázku, jaký má katastrální zákon vztah k novému občanskému zákoníku, pan nezbývá, než v něm zalistovat a najít své odpovědi v Části třetí, Absolutní majetková práva, Hlava II., Věcná práva, v ustanoveních § 979 – 1120 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon, v platném, znění.

Co se změnilo v katastrálním zákoně?

Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, je účinný, stejně jako zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od 1. 1. 2014. Od data jeho účinnosti platí, že se řídí zásadou materiální publicity, to znamená, že se do katastru nemovitostí, tedy do příslušného veřejného rejstříku, bude zapisovat rozšířená řada práv a skutečností. Co je však důležité, a to je nutné podtrhnout, že zákon stanoví, ve smyslu materiální publicity, že neznalost údajů o právu k určité věci zapsané ve veřejném rejstříku (tedy do katastru nemovitostí), nikoho neumlouvá (viz § 980 občanského zákoníku) a stav zapsaný v katastru nemovitostí se považuje za správný!

Pokud však nastane nesoulad mezi zapsanou věcí a skutečným stavem věcí, můžete se bránit ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.     

Evidence do katastru nemovitostí 

Evidenci do katastru nemovitostí je třeba věnovat velkou pozornost. Za prvé proto, že se od 1.1. 2014 odehrály velké změny v legislativě, zvláště pak k věcným právům a cílem tohoto článku je získat alespoň povrchní povědomí, jak se se změnami seznámit, protože pokud budete potřebovat hlubší  poznání, pak nezbyde, než se podívat do zákonů – tedy do katastrálního a občanského zákona, které nebyly účinnosti od 1.1. 2014. Tento článek slouží pouze k informativnímu účelu!

Předmět evidence do katastru nemovitostí

Pokud potřebujete vědět, co je předmětem evidence do katastru nemovitostí, pak je třeba zalistovat v katastrálním zákoně a najít si ustanovení § 3.

Podle ustanovení § 3 katastrálního zákona je stanoven předmět evidence zapisovaných skutečností.  

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podávání návrhu na zápis do katastru nemovitostí

Poklud chcete podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, tak ustanovení k této problematice najdete v části 1 katastrálního zákona v ustanoveních §6 – 27. A v ustanovení 11 katastrálního zákona jsou vyjmenována práva, která se vkladem zapisují do katastru.

 

Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 

a) vlastnické právo,

b) právo stavby,

c) věcné břemeno,

d) zástavní právo,

e) budoucí zástavní právo,

f) podzástavní právo,

g) předkupní právo,

 h) budoucí výměnek,

i) přídatné spoluvlastnictví,

j) správa svěřenského fondu,

k) výhrada vlastnického práva,

l) výhrada práva zpětné koupě,

m) výhrada práva zpětného prodeje,

n) zákaz zcizení nebo zatížení,

o) výhrada práva lepšího kupce,

p) ujednání o koupi na zkoušku,

q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

r) pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

s) vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

 

Vkladem se do katastru dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

 

A pozor, významnou změnou projdou i zápisy týkající se nových staveb. Drtivá většina nových staveb se stane součástí pozemku, a tudíž bude zapsána pouze jako doplňující údaj u tohoto pozemku, ale nestane se samostatnou nemovitostí. Pro současné stavby, které jsou ve vlastnictví jiných osob než pozemek, uvedené pravidlo neplatí.