Dary

29.09.2012 08:08

 

Dary


Dary jsou až na výjimky obecně daňově neuznatelným nákladem. Za splnění určitých podmínek lze však poskytnuté dary uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně.Náklady vzniklé z titulu poskytnutí daru, tj. peněžního nebo nepeněžního (bezúplatného) plnění, jsou obecně náklady daňově neúčinnými.

Daňově uznatelným nákladem však je bezúplatné poskytnutí předmětu propagačního charakteru, který:

 • je opatřen obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele, nebo propagovaného zboží či služby,
 • má hodnotu bez DPH nepřesahující částku 500 Kč za kus,
 • nepodléhá (s výjimkou tichého vína) spotřební dani.

 

Z hlediska daňové legislativy řeší oblast poskytování darů především zákon o daních z příjmů, a to v § 15 odst. 1, 2 a 9 (pro fyzické osoby) a § 20 odst. 8 až 12 (pro právnické osoby), § 24 odst. 2 písm. zp) a § 25 odst. 1 písm. t) (oblast daňové uznatelnosti nákladů). Dále pak zákon o DPH a zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

Občanskoprávní úpravu poskytování darů najdeme v §§ 628 až 630 ObčZ.

Dary lze za stanovených podmínek uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. Nárok na odečet od základu daně z titulu poskytnutých darů mají jak osoby fyzické, tak i právnické (mimo neziskových subjektů).

Testovat je nutné:

 • subjekt obdarovaného,
 • účel použití daru,
 • spodní a horní limit výše darů.

 

Podmínky pro subjekt obdarovaného, tj. z hlediska toho, kdo je příjemcem daru, jsou stanoveny shodně pro fyzické i právnické osoby.

Pokud jde o účel daru, lze uplatnit poskytnuté dary např. na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky, na financování odstraňování následků živelní pohromy, vědu a vzdělání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat apod. Z hlediska účelu daru jsou podmínky pro právnické a fyzické osoby stanoveny zákonem o daních z příjmů odlišně.   

Odlišné je i stanovení limitu darů z hlediska výše daru.

 

Pro fyzické osoby platí, že:

 • úhrnná hodnota všech darů činí alespoň 2 % základu daně nebo 1 000 Kč,
 • souhrnná výše darů uplatňovaných ke snížení základu daně činí za zdaňovací období nejvýše 10 % ze základu daně, a to nesníženého o jiné nezdanitelné části či odčitatelné položky.

Pro právnické osoby platí:

 • hodnota každého jednotlivého daru činí alespoň 2 000 Kč,
 • souhrnná výše darů uplatňovaných ke snížení základu daně může činit maximálně 5 % ze základu daně sníženého podle § 34,
 • v případě poskytnutí darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.