Sestavuji aktuální kalendář ...

Na těchto stránkách jste velmi vítáni

Chcete sledovat dění v právní sféře? Zajímají Vás nové zákony nebo novelizace stávajících? Tak vítejte " v klubu", jak se říká a doufám, že vám mé stránky pomohou k orientaci. 

 

Důvěra za důvěru

 

Prosím Vás, milí a vážení uživatelé těchto stránek -  užívejte je jako informaci k postupu, jak užívat právo ve vašem životě. Přednostní před těmito informacemi je zákon, judikatura a jiné prameny práva, rozhodnutí soudů, státních orgánů, stanoviska státních orgánů, rady advokátů a notářů či jiných odborníků.   

Stránky jsou chráněny autorským právem, je zakázáno je kopírovat a bez povolení autorky je umisťovat na webové stránky, jejich text vydávat za vlastní a publikovat a jinak je zneužívat ve svůj prospěch.  

Pokud si nebudete vědět s něčím rady, napište mi a snad Vám budu moci poradit. Protože si budeme povídat na dálku, pište jasně své dotazy a také to, čeho chcete dosáhnout. To, abych se vyznala v čem je problém a zkusíme ho řešit společně.   

 

Stránky mají pouze informativní charakter, přednost má zákon, judikáty a jiné pokyny vydávané příslušnými státními a komunálními orgány. 

Maura

autorka webu

Copyright © 2008-2015. Právo a stát. Všechna práva vyhrazena.

 

Co nás čeká v roce 2016 za změny?

 

 

Změny v zákonech v roce 2016

Novely, judikáty a články v polovině února 2016

19.02.2016 20:17
Novelizace oceňovací vyhlášky Od 12. února nabyla účinnosti tzv. oceňovací vyhláška, Vyhláška, kterou se mění vyhláška 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  Byla vydána na základě zákona č. 151/1997 Sb., Zákona o oceňování majetku a o změně...

V únoru 2016

11.02.2016 13:00
www.tretivek.cz/201602/pravni-okenko-pro-duchodce-novely-clanky-informace/

Nové normy pro rok 2016

11.02.2016 12:44
ČSN EN 997+A1 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou Třídicí znak: 724860 Vydána: 2.2016  Kat. čís.: 98796   ČSN EN 13407 ed. 2 Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody Třídicí...

Novela zákona o majetku státu

29.01.2016 13:09
Novela zákona o majetku státu   Sněmovna schválila novelu zákona o majetku státu Účinnost se předpokládá od 1. března 2016, novelu má k podpisu prezident. Cílem novely zákona o majetku státu, která by měla být účinná od 1. března 2016, je vytvoření podmínek pro efektivnější využívání...

O evidenci přestupků - článek e-pravo

05.01.2016 14:54
www.epravo.cz/top/clanky/centralni-evidence-prestupku-99548.html

Novela zákona o odpadech (https://www.caoh.cz/)

30.12.2015 17:58
Úpravu působnosti zákona o odpadech v § 2 – ruší se vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních Změny v základních definicích – např. nové definice pojmu tříděný sběr či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o...

Seznam nejnovějších předpisů

26.12.2015 21:34
portal.gov.cz/app/zakony/nove.jsp#local-content

Co se změní

15.12.2015 15:06
moneymag.cz/ekonomika/5423-zmeny-od-ledna-2016-na-co-se-mame-pripravit

TAK JSEM SE NĚJAK ZAMYSLELA ....

Mé články a úvahy nad právem, lidmi a státem

Obchodní podmínky podle NOZ - úvaha

1. Obecné podmínky a rozsah Zvláštních podmínek K tomu: § 1751 odst. 1 zní:  Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání  ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek...

Přehled zákonů a vyhlášek s účinností od 29.12. 2014 a zejm. 1.1. 2015

Zákony a vyhlášky 2015

Od 29.12.2014 a od 1.1. 2015

31.12.2014 00:31
Účinnost od Číslo Název předpisu 19.12.2014 314/2014 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na...

Nový občanský zákoník

Zajímavý článek o novele obč.zákona

Od 1.1. 2015 bude novelizován občanský zákoník ve smyslu zápisu věcných práv k nemovitosstem - prosím, čtěte    www.epravo.cz/top/clanky/prakticke-dusledky-zasady-materialni-publicity-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku-95250.html

§ 1 obč. zák. s komentářem

  Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon, (dále  NOZ)   ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY Díl 1 Soukromé právo § 1 (1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo....

Plody spadlé ze stromů, sázení stromů, sousedící pozemek

Plody spadlé ze stromů, sázení stromů, sousedící pozemek § 1016 (1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. (2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal,...

Cizí movitá věc na vlastníkově pozemku: věci, zvířata, včely

Cizí movitá věc na vlastníkově pozemku: věci, zvířata, včely § 1014 (1) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může...

Omezení vlastnického práva – zákaz imisí

Omezení vlastnického práva – zákaz imisí § 1013 (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé...

Vlastnictví podle NOZ - Předmět a obsah vlastnického práva

Vlastnictví - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah- Předmět a obsah vlastnického práva   § 1011 Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. § 1012 Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho...

Nový občanský zákoník: Rodinné právo - část 1

  Nový občanský zákoník: Rodinné právo - část 1 Rodinné právo bude zahrnuto do paragrafového znění občanského zákoníku. Základní teze rodinného práva uvádím nyní proto, že na nich je postavena jeho celá koncepce, která bude ovšem rozvedena v jednotlivých paragrafech. Podstata...

Vlastnické právo a spoluvlastnictví, majetkové právo manželů

  Nový občanský zákoník a rozšíření katalogu věcných práv   Vlastnické právo a spoluvlastnictví, majetkové právo manželů   Ustanovení pojednávající o vlastnickém právu a spoluvlastnictví i Majetkové právo manželů bude upraveno odděleně v části druhé zákona, tedy v části pojednávající...

Veřejné zakázky

Články k veřejnému zadávání z e-pravo

Odborné články

www.epravo.cz/top/clanky/verejne-zakazky/

Návrh nového zákony

Text nového zákona k meziresortním připomínkám

www.indoc.cz/text-noveho-zakona-o-verejnych-zakazkach-k-meziresortnim-pripominkam

Hospodářská komora k novému zákonu

www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/74-15-navrh-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-t-15-5-2015.aspx

Články k novému zákonu z webu státní správa

www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/verejne_zakazky

Transpozice zadávací směrnice

www.nku.cz/assets/konference-seminare/konference-vz2014/6_fidler_mmr.pdf

Komentář k nově přípravovanému zákonu

www.achourhajek.com/cs/novinky/k-nove-pripravovanemu-zakonu-o-verejnych-zakazkach.html

Ochrana spotřebitele

Pozor na slevy

30.01.2014 18:06
Čtěte článek   www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/pozor-na-slevy-ne-vzdy-se-vyplati_293101.html

Pozor na podvodníky

30.01.2014 18:04
Přečtete si článek www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/pozor-na-slevovy-portal-nebeslev-muzete-prijit-o-penize_296603.html#.UuqDhz15PE0

Novinky

Domovní řád pro SVJ s použitím nového občanského zákoníku - návrh

14.05.2015 05:53
Vy, kteří bydlíte v domech jako vlastníci bytových jednotek, můžete přemýšlet o pravidlech, která nastavíte nejen sami sobě pro lepší soužití, ale pro nájemníky bytů, které vlastník pronajímá. Navrhu Vám takové znění Domovního řádu,, které odpovídá současným právním předpisům, ale které si musíte...

GLOSA O SVOBODĚ. CO SE STARÝMI SOUBĚHY? A JAK S NOVÝMI?

03.10.2013 07:53
GLOSA O SVOBODĚ. CO SE STARÝMI SOUBĚHY? A JAK S NOVÝMI? Proběhla zde informace, že snad nejsou možné podle nové úpravy soukromého práva souběhy obdobné podle stávajícího § 66d obchodního zákoníku, a že snad dokonce musí být ukončeny k 1.1.2014 dosavadní souběžné vztahy. Tento názor stojí na úvaze...

ZÁVAZNÉ STANOVISKO NEBO ROZHODNUTÍ? JAK ROZHODUJE PAMÁTKOVÝ ÚŘAD U STAVEBNÍCH ÚPRAV.

03.10.2013 07:39
ZÁVAZNÉ STANOVISKO NEBO ROZHODNUTÍ? JAK ROZHODUJE PAMÁTKOVÝ ÚŘAD U STAVEBNÍCH ÚPRAV. Řada vlastníků nemovitostí v památkově chráněných územích musí při stavebních změnách či pouhé vzhledové úpravě svých staveb čelit množství administrativních překážek. Jednou z těchto „překážek“ může být i správní...

JE PRACOVNÍ EMAILOVÁ ADRESA OSOBNÍM ÚDAJEM?

03.10.2013 07:37
2420. JE PRACOVNÍ EMAILOVÁ ADRESA OSOBNÍM ÚDAJEM? Lze na základě žádosti o poskytnutí informací poskytnout materiál obsahující pracovní emailovou adresu zaměstnance, navíc zveřejněnou na internetových stránkách, nebo se jedná o osobní údaj a je proto nutné rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti?...

EXEKUCE : NOVELA ČL. II ZÁKONA Č. 396/2012 SB., OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU, KAZUISTICKY

03.10.2013 07:36
92402. NOVELA ČL. II ZÁKONA Č. 396/2012 SB., OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU, KAZUISTICKY Ačkoli již bylo datum 1. 1. 2013 dávno překročeno, soudy stále plní povinnosti, které jim ukládá novela zákona č. 396/2012 Sb., občanského soudního řádu, účinná právě od začátku roku 2013. Uvedenou novelou...

JAK NAHRADIT CHYBĚJÍCÍ OVĚŘENÍ PODPISU NA SMLOUVĚ O PŘEVODU NEMOVITOSTI?

03.10.2013 07:34
92395. JAK NAHRADIT CHYBĚJÍCÍ OVĚŘENÍ PODPISU NA SMLOUVĚ O PŘEVODU NEMOVITOSTI? Prodej či jiný převod nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je podmíněn úředním ověřením podpisů účastníků smlouvy. V naprosté většině případů dochází k řádnému ověřování podpisů, resp. projevů vůle konkrétních...

POSTAVENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE V ÚVĚROVÝCH VZTAZÍCH

03.10.2013 07:33
POSTAVENÍ PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE V ÚVĚROVÝCH VZTAZÍCH V současné době je široce diskutována problematika tzv. poplatků za správu a vedení úvěrového účtu spadající do kontextu práva na ochranu spotřebitele. Z právního hlediska lze tyto úvěrové smlouvy charakterizovat v souladu s příslušnou...

22/2013 F.z. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

23.06.2013 11:50
22/2013 F.z. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění... 22/2013 F.z. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z...

Jak se promítne změna sazby DPH v roce 2012 a 2013

28.01.2012 19:54
  Jak se promítne změna sazby DPH v roce 2012 a 2013 Z posledních informací jsem vybrala důležité změny, které se budou promítat v našem každodenním životě. Tyto informace směřují k rodinám, seniorům i ke každému jednotlivému občanovi. Proto bude dpbré sledovat další vývoj a pěstovat...

Výměna bytu: Od 1.11. 2011 platí nové podmínky

28.01.2012 19:51
  Výměna bytu: Od 1.11. 2011 platí nové podmínky Podle současné právní úpravy je výměna bytů založena dohodou dvou rovnoprávných subjektů a vzniká souhlasnými projevy jejich účastníků. Jedná se o právní úkon, který musí vyhovovat obecným náležitostem právních úkonů stanoveným v § 34 a...

Změna ve zdanění plošných staveb od 1.1.2012 a DPH ve stavebnictví

28.01.2012 19:48
  Změna ve zdanění plošných staveb od 1.1.2012 a DPH ve stavebnictví Změna ve zdanění plošných staveb od 1. 1. 2012 platí pouze pro pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, neplatí tak např. pro chodník na pozemku evidovaném jako...

Novela o DPH a o změně dalších zákonů

28.01.2012 19:45
  Novela o DPH a o změně dalších zákonů Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. prosince 2011 pod číslem 370/2011 Sb. Ve stejný den vychází ve Sbírce i novela zákoníku práce, zákon  č. 365/2011 Sb. či zákon  o zaměstnanosti, zákon č. 367/2011 Sb. a také...

Novela zákona o zápisech vlastnických práv už od 1.1. 2012

29.11.2011 03:34
  Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je účinný již od 1.1.2012 Zákon umožňuje zahajovat řízení o...

Zmírnění tvrdosti zákona

25.11.2011 15:32
  Zmírnění nebo také odstranění tvrdosti zákona   Zmírnění tvrdosti je právní institut, jehož účelem je vyřešit výjimečné případy, kdy aplikace právní normy by vedla k zvlášť tíživým důsledkům. Legislativní technika obvykle zmírnění tvrdosti uvozuje slovy „případ zvláštního...

Změny od roku 2012

25.11.2011 15:31
  Nové právní předpisy s účinností od 1.1 2012   Náš život bude od 1. ledna 2012 ovlivněn novými zákony, které ovlivní každého člověka od kolébky až do stáři. Aby člověk věděl, jak si všechno v životě uspořádat a usnadnit, je třeba se s nimi seznámit a řešit nově...

Stanovy pro zřízení bytového družstva před SVJ

25.11.2011 15:29
  Strana 1 (celkem 9) STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo ………………… 2) Sídlo družstva: 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení 1) Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do...

Novela: Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

25.11.2011 15:24
  Novela: Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění   Od 1. srpna 2011 bude účinný zákon č. 138/2011, který novelizuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěno, ve znění pozdějších předpisů. Současně platná úprava pravidel, jak je...

Katastr nemovitostí

Nový aktuální registr RUIAN

19.10.2013 21:05
https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?MENUID=10769&AKCE=DOC:10-vybudovani-RUIAN

Smlouvy - návrh na zpracování smluv

Smlouvy podle nového občanského zákoníku

Občanské hmotné právo

Hmotné právo – stanoví konkrétní podmínky a pravidla   Procesní právo – stanoví postup orgánů, které chrání naše oprávnění souhrn právních norem, které upravují majetkové vztahy FO a PO,vztahy mezi těmito osobami a státem a ochranu osobnosti je to nejrozsáhlejší oblast soukromého práva kde...

Pacht a obce

Rozhodování o uzavření pachtovní smlouvy orgány obce

29.01.2014 21:07
Renomované advokátní kanceláře se vyjadřují k problematice pachtu:    www.epravo.cz/top/clanky/rozhodovani-o-uzavreni-pachtovni-smlouvy-organy-obce-93476.html

 

Smlouvy

 
Následující smlouvy slouží pouze k orientaci

Různé typy smluv

Návrh na smlouvu o provedení stavby

  Smlouva o právu provedení stavby uzavřená mezi těmito účastníky:   E.ON  Distribuce, a.s.   se sídlem:           F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České...

Návrh smlouvy o dílo na odbornou pomoc

Odborná pomoc pro právnické osoby Číslo smlouvy...

Návrh smlouvy o dílo - dokumentace na pozemní stavbu

Dokumentace pro pozemní stavitelství – fyzické .osoby Číslo SOD...

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu   uzavřená podle § 1257 a násl.   zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a § 25 odst.5 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických...

Smlouva o právu provedení stavby - návrh smlouvy

Smlouva o právu provedení stavby uzavřená mezi těmito účastníky:   E.ON  Distribuce, a.s.   se sídlem:           F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České...

Výprosa

Výprosa   Obsah „výprosy“ se podobá obsahu „výpůjčky“, ale jen zdánlivě. Je třeba pochopit záměr zákonodárce, proč zavedl právní úpravu výprosy do zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník“, s účinností od 1. 1. 2014 (dále jen zákon). Právní úprava Výprosa je v zákoně upravena...

Uzavírání smluv – fáze předsmluvního ujednání

  Předsmluvní odpovědnost je právním institutem v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 (dále NOZ).  V zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, kterým byl zrušen NOZ v tomto smyslu fungovaly takové instituty, jako například „porušení...

Právo stavby a Smlouva o právu stavby

  Právo stavby a Smlouva o právu stavby   Právní úprava Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (dále zákon), upravuje právo stavby v Hlavě II Věcná práva, Díl 5 Věcná práva k cizím věcem, Oddíl 1, Právo stavby. Důležitým a neopominutelným souvisejícím...

Pachtovní smlouva – Zemědělský pacht

Pachtovní smlouva – Zemědělský pacht   Jednání o pachtovní smlouvě se řídí stejnými pravidly jako jednání o kterékoliv jiné smlouvě podle ustanovení § 1724 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Lze jen doporučit, aby před jednáním o smlouvě se smluvní strany seznámily...

Koupě a prodej nemovitostí – Výhrady v kupní smlouvě

Koupě a prodej nemovitostí – Výhrady v kupní smlouvě   Téma „Výhrady v kupní smlouvě“, jak je stanoveno v zákoně č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, který je účinný od 1.1 2014, není jednoduché. V takových ujednání mohou hrát roli různé záměry zúčastněných, kteří...

Smlouva, uzavíraná a autorizovaným inspektorem

    Pokud uzavře  stavebník (Klient)  s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu. Podmínkou ovšem je, že  byla opatřena souhlasná závazná...

Sledujte zákon 219/2000 Sb. v platném znění a předpisy související a nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Hospodaření s majetkem státu

1. POSTAVENÍ STÁTU V MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A SUBJEKTŮ HOSPODAŘÍCÍCH S MAJETKEM STÁTU

  1.      POSTAVENÍ STÁTU V MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A SUBJEKTŮ HOSPODAŘÍCÍCH S MAJETKEM STÁTU      STÁT JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA   Stát jakožto právnická osoba je subjektem, který je způsobilý mít práva a povinnosti. V této souvislosti...

Kapitola 2 . Majetek státu obecně. Majetek státu z pohledu rozpočtové sféry.

  Kapitola 2 . Majetek státu obecně. Majetek státu z pohledu rozpočtové sféry.   MAJETEK STÁTU OBECNĚ Co je součástí majetku státu Platný zákon o majetku státu žádný výčet součástí majetku státu neprovádí a přitom vychází ze zásady, že principiálně státu nelze upřít právo na...

Kapitola 3. Hmotný a nehmotný majetek. Třídění majetku. Závazky státu. Kontrola.

  Kapitola 3. Hmotný a nehmotný majetek. Třídění majetku. Závazky státu. Kontrola.   Právní úprava Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále ObčZ) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále ObchZ) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k...

Kapitola 4. Nabývání majetku státem. Smluvní nabývání a nabývání jiným způsobem. Vzory.

  Kapitola 4. Nabývání majetku státem. Smluvní nabývání a nabývání jiným způsobem. Vzory.   Právní úprava Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování...

Kapitola 5. Příslušnost k hospodaření. Evidence v katastru nemovitostí. Žádost k převodu pro Ministerstvo financí.

  Kapitola 5.   Příslušnost k hospodaření. Evidence  v katastru nemovitostí. Žádost k převodu pro Ministerstvo financí.   Právní úprava Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování...

Kapitola 6. Základní povinnosti při hospodaření. Odpisy majetku. Vedení v účetnictví a inventarizace. Evidence majetku v katastru nemovitostí.

  Kapitola 6.  Základní povinnosti při hospodaření. Odpisy majetku. Vedení v účetnictví a inventarizace. Evidence majetku v katastru nemovitostí.   Právní úprava Zákon č. 219/1000 Sb., o majetku státu Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Zákon č. 289/1995 Sb.,...

Kapitola 7. Nakládání s majetkem státu. Nakládání mezi organizačními složkami. Zvláštní převody vlastnictví. Přechody vlastnictví. Vyvlastnění.

  Kapitola 7. Nakládání s majetkem státu. Nakládání mezi organizačními složkami. Zvláštní převody vlastnictví. Přechody vlastnictví. Vyvlastnění.   Právní úprava Zákon č. 219/1000 Sb.,  o majetku státu Zákon č,. 40/1964 Sb.,   občanský zákoník Zákon č....

Kapitola 8. Majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb. Rozdělení přípravy. Územní řízení. Stavební řízení.

  Kapitola 8. Majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb. Rozdělení přípravy. Územní řízení. Stavební řízení. Zajišťování MP smluvním partnerem.   Právní úprava Zákon č. 219/1000 Sb.,  o majetku státu Zákon č,. 40/1964 Sb.,   občanský zákoník Zákon č....

Kapitola 9. Hospodaření s majetkem státu – Převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací

  Kapitola 9. Hospodaření s majetkem státu – Převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací Právní úprava Zákon č. 219/1000 Sb., o majetku státu Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních...

Kapitola 9. Hospodaření s majetkem státu – Obecná omezení při nakládání s majetkem státu, nájemní smlouvy, smlouvy o směně, předkupní právo jako vedlejší ujednání ke kupní smlouvě, smlouva věcném břemeni

  Kapitola 9. Hospodaření s majetkem státu – Obecná omezení při nakládání s majetkem státu, nájemní smlouvy, smlouvy o směně, předkupní právo jako vedlejší ujednání ke kupní smlouvě, smlouva věcném břemeni Právní úprava Zákon č. 219/1000 Sb., o majetku státu Zákon č....

Kapitola 9. Hospodaření s majetkem státu – Obecná omezení při nakládání s majetkem státu, nájemní smlouvy, smlouvy o směně, předkupní právo jako vedlejší ujednání ke kupní smlouvě, smlouva věcném břemeni

  Kapitola 9. Hospodaření s majetkem státu – Obecná omezení při nakládání s majetkem státu, nájemní smlouvy, smlouvy o směně, předkupní právo jako vedlejší ujednání ke kupní smlouvě, smlouva věcném břemeni Právní úprava Zákon č. 219/1000 Sb., o majetku státu Zákon č....

Kapitola 11. Prodej majetku státu výběrovým řízením, vzorové dokumenty

  Kapitola 11. Prodej majetku státu výběrovým řízením, vzorové dokumenty   Hlavní zásady prodeje nemovitého majetku výběrovým řízením Příslušnost hospodaření Při nakládání s majetkem státu, ke kterému, dle ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky...

Občanský soudní řád

a zvláštní řízení soudní

K jednotlivým ustanovením o.s.ř.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (ZŘS), je účinný od 1. 1. 2014 Podle tohoto zákona budou soudy projednávat a rozhodovat právní věci, které jsou v tomto zákoně stanoveny. Vedle zákona o zvláštních řízeních soudních platí...

Závazkové právo

Články k závazkovému právu

ZÁVAZKOVÉ právo podle nového ObčZ

ZÁVAZKOVÉ právo podle nového ObčZ Obecné zásady při ujednání závazků podle NOZ Zákon č. 89/2012 SB., nový občanský zákoník, omezuje některé „zvyklosti“, které se ve smluvní praxi usadily třeba z důvodu urychlení uzavření smlouvy s úmyslem proces zbytečně „nebrzdit“ a získat i jistotu, že...

Z oboru majetkoprávní činnosti

Články

ZÁPISY VĚCNÝCH PRÁV A REJSTŘÍKY

ZÁPISY VĚCNÝCH PRÁV A REJSTŘÍKY   právní úprava:  § 6 a násl. Nového katastrálního zákona   Druhy zápisů Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva,...

Majetkoprávní vztahy k pozemkům pro investiční výstavbu

Majetkoprávní vztahy k pozemkům pro investiční výstavbu   Realizace převodů v praxi v oboru silničních a dálničních staveb       Převody silničního majetku se uskutečňují na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi dvěma subjekty a to smlouvy darovací,...

ČINNOSTI PŘÍPRAVNÉ a REALIZAČNÍ FÁZI STAVBY

ČINNOSTI PŘÍPRAVNÉ FÁZI STAVBY   Stavební řízení a stavební povolení   V rámci projekční přípravy záměru se zpracovávají projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, zajišťují se jejich projednání s dotčenými orgány, zapracování připomínek do...

Odvětví práva pro investiční výstavbu a majetkoprávní činnost

Odvětví práva pro investiční výstavbu a majetkoprávní činnost   Stavební právo je jedno z odvětví právního řádu. Je reprezentováno zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Zasahuje do sféry veřejnoprávní i soukromoprávní. Stavební zákon má řadu předpisů...

Stavebník a státní správa

Stavebník a státní správa   V praxi je otázka dotčených orgánů státní správy z pohledu stavebníka i investora velmi důležitá a současně i složitá. Dotčené orgány státní správy provázejí celý průběh investiční výstavby svými kompetencemi se vyjadřovat k právním úkonům a procesům,...

Podmínky pro stavby z veřejných finančních prostředků

  Podmínky pro stavby z veřejných finančních prostředků Objednatel poskytne zhotoviteli právo přístupu a užívání všech částí staveniště během doby, která je již uveden v zadávací  dokumentaci na příslušných listinách. Právo přístupu a užívání nemusí však náležet výhradně zhotoviteli....

Hospodaření se zemědělskými pozemky při investiční výstavbě

Hospodaření se zemědělskými pozemky při investiční výstavbě   Zákon č. 334/1992 Sb. i účinností od 1.1. 2913 a prováděcí vyhláška Předpis č. 13/1994 Sb.,  Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, s účinností...

Vodní zákon - pozemky, vody

Předpis č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Předpis č. 432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu   PRÁVA K VODÁM A PRÁVNÍ POVAHA...

Lesní pozemky podle lesního zákona

  Předpis o lesích Předpis č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) a  Předpis č. 77/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa   § 3 Pozemky...

Investiční výstavba a ochrana přírody a krajiny

Předpis č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny Předpis č. 395/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny     ČÁST DRUHÁ OBECNÁ...

Hospodaření s majetkem státu

  Zákon č. 291/2000 Sb. s účinností od 1.1. 2014   ČÁST DRUHÁ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU § 8 Majetek státu (1) Majetek státu (dále jen "majetek") využívá stát zejména a) k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí, b) k zajišťování veřejně...

Hospodaření obcí a krajů

  Zákon o obcích  s účinností od 1.1. 2014 Hospodaření obcí   Díl 2 Hospodaření obce § 38 (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého...

Zákon o státním podniku

Předpis č. 77/1997 Sb.Zákon o státním podniku   ČÁST PÁTÁ MAJETKOVÉ POSTAVENÍ A FONDY PODNIKU § 16 (1) Obchodním majetkem podniku je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot státu, s nimiž má podnik právo hospodařit. (2) Podnik vykonává při hospodaření s majetkem státu práva...

Zákony a předpisy

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY STAVEBNÍHO ZÁKONA   498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací...

Přehled zákonů s účinností v roce 2015

Seznam zákonů

www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=SB&SORT=UC&ROK=2015

Dotčené orgány státní správy ve stavebnictví

Úkoly orgánů SP a správní řízení

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Stavební řád

Stavební zákon a předpisy související

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Základní rysy investiční výstavby

Investiční výstavba obecně

Investiční proces v přípravné a realizační fázi stavby

Investiční proces v přípravné a realizační fázi stavby   STAVENIŠTNÍ PROVOZ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY,   Řešení staveništního provozu v přípravné fázi investičního procesu a při realizaci stavby, účel a zpracování; zábory staveniště; mimostaveništní doprava a...

Soubor výkonů projektových a inženýrských činností v přípravě a realizaci staveb:

  Soubor výkonů projektových a inženýrských činností v přípravě a realizaci staveb:   Výkony projektových a inženýrských prací   Z výkonového a honorářového řádu vydaného ČKA   Základní a zvláštní výkony při zpracování a projednání projektu stavby a související...

Prostředí tržní ekonomiky a fáze životního cyklu projektů

Prostředí tržní ekonomiky a fáze životního cyklu projektů:             - ŽIVOTNÍ CYKLUS – 1.fáze předinvestiční, 2. fáze investiční, 3. fáze provozní...    MAKROEKONOMICKÝ KOLOBĚH:   domácnosti >>> pracovní síla...

Nový občanský zákoník - hlavní principy

Věcná břemena podle NOZ

Věcná břemena       Podrobnější úprava věcných břemen   Věcná břemena slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet.  Podle...

ÚPRAVA SMLUVNÍHO PRÁVA V NOZ

ÚPRAVA SMLUVNÍHO PRÁVA V NOZ   (§1724 – 2893) Nový občanský zákoník se smluvnímu právu věnuje ve více než tisícovce ustanovení (§1724 – 2893), v nichž podrobně upravuje všechny podstatné otázky smluvního vztahu, od jeho vzniku, obsahu, případné změny, až po zánik.   SMLOUVY A NABÝVÁNÍ...

Věcná PRÁVA (§ 979 a násl.)

Věcná PRÁVA (§ 979 a násl.)       Co jsou věcná práva a co je pro ně typické NOZ upravuje věcná práva ve své třetí části (§ 976 – § 1474), pojmenované jako Absolutní práva. Co to ale znamená? Název se odvíjí od absolutního účinku věcných práv, který je jejich důležitým rysem....

Vlastnictví a sousedská práva -- orientace v zákoníku

Vlastnictví (§1011 a násl.)   Termínem „vlastnické právo“ se označuje subjektivní právo vlastníka k předmětu tohoto práva; tento předmět se označuje „vlastnictví“.       Objektivní vymezení Zákon vymezuje v prvém odstavci § 1011 nejprve vlastnické právo objektivně,...

Úpravy pozemků a stavební práce na pozemcích (1018-1022)

Úpravy pozemků a stavební práce na pozemcích (1018-1022)   Tato ustanovení se věnují úpravám pozemků a stavebním pracím na nich. První z nich přejímá z § 127 odst. 1 platného občanského zákoníku právní pravidlo, podle něhož vlastník nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami...

Věci movité a nemovité

Věci movité a nemovité Změny kategorizace věcí na movité a nemovité S účinností nové úpravy dojde ke změně v dosavadní kategorizaci věcí na movité a nemovité. Podle stávající úpravy platí, že nemovitými věcmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (§ 119 odst. 2 zákona č....

články a trvalé odkazy

Důvěra v údaje obsazené v katastru nemovitostí

www.epravo.cz/top/clanky/duvera-v-udaje-obsazene-v-katastru-nemovitosti-96030.html

článek - osobní ochranné prostředky

www.pamprofi.cz/33/osobni-ochranne-pracovni-prostredky-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV5KF1FarNbd7/?cid=423901&wa=WWW16E3%20MU&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-5&utm_content=ENMUP-lexikon&

článek - zákon a kouření na pracovíštích

www.pamprofi.cz/33/zapalit-si-na-pracovisti-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkYC5ooRtiVUfjAfKtmfKBkk/?cid=423909&wa=WWW16E3%20MU&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-5&utm_content=ENMUP-zpravodajst

článek - mzda bokem se nevyplácí

www.pamprofi.cz/33/mzda-bokem-se-nevyplaci-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkYWw2oFqpAOuAg_rzFJ8D5c/?cid=423750&wa=WWW16E3%20MU&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-5&utm_content=ENMUP-zpravodajstv

Novela zákona o majetku státu 2016

zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=40098

článek - veřejná konzultace k nové směrnici o obnovitelných zdrojích

www.stavebniklub.cz/33/verejna-konzultace-k-nove-smernici-o-obnovitelnych-zdrojich-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6nRq7813EGtyYYnY8H0RxA/?cid=423971&wa=WWW16E4%20ST&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENST&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2016

článek - vymezování nových zastavitelných ploch z pohledu judikatury

www.stavebniklub.cz/33/vymezovani-novych-zastavitelnych-ploch-z-pohledu-judikatury-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6nRq7813EGtOAjUoCP6lWE/?uri_view_type=4

Zajímavé stránky o bydlení a právu

www.son.cz/info.php?id_info=2014000039&event_akce=info_detail

Evropské právo

europa.eu/eu-law/legislation/index_cs.htm

Šikovný manuál pro nový občanský zákoník

www.amsp.cz/uploads/dokumenty/Publikace/Manual_NOZ.pdf

1 | 2 | 3 >>

Odkazy na odborné články

Připomenutí k daňovým povinnostem, ale i jiným

Daně a odvody

Kdo je plátcem daně za nemovitosti v roce 2016?i

21.02.2016 22:07
Zákon č. 338/1992 Sb. v platném znění část 1 www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338/zneni-20160101#cast1

Blíží se čas k podání přiznání daně z nemovitosti

18.01.2016 14:44
www.novinky.cz/finance/391591-nezapomente-podat-priznani-k-dani-z-nemovitosti-cas-se-krati.html

články a trvalé odkazy

Důvěra v údaje obsazené v katastru nemovitostí

www.epravo.cz/top/clanky/duvera-v-udaje-obsazene-v-katastru-nemovitosti-96030.html

článek - osobní ochranné prostředky

www.pamprofi.cz/33/osobni-ochranne-pracovni-prostredky-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV5KF1FarNbd7/?cid=423901&wa=WWW16E3%20MU&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-5&utm_content=ENMUP-lexikon&

článek - zákon a kouření na pracovíštích

www.pamprofi.cz/33/zapalit-si-na-pracovisti-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkYC5ooRtiVUfjAfKtmfKBkk/?cid=423909&wa=WWW16E3%20MU&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-5&utm_content=ENMUP-zpravodajst

článek - mzda bokem se nevyplácí

www.pamprofi.cz/33/mzda-bokem-se-nevyplaci-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkYWw2oFqpAOuAg_rzFJ8D5c/?cid=423750&wa=WWW16E3%20MU&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-5&utm_content=ENMUP-zpravodajstv

Novela zákona o majetku státu 2016

zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?a=40098

článek - veřejná konzultace k nové směrnici o obnovitelných zdrojích

www.stavebniklub.cz/33/verejna-konzultace-k-nove-smernici-o-obnovitelnych-zdrojich-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6nRq7813EGtyYYnY8H0RxA/?cid=423971&wa=WWW16E4%20ST&uid=CT01454945&e=irena.novotna%40karneval.cz&odkud=ENST&utm_source=ENST&utm_medium=enl&utm_campaign=ENST-2016

článek - vymezování nových zastavitelných ploch z pohledu judikatury

www.stavebniklub.cz/33/vymezovani-novych-zastavitelnych-ploch-z-pohledu-judikatury-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6nRq7813EGtOAjUoCP6lWE/?uri_view_type=4

Zajímavé stránky o bydlení a právu

www.son.cz/info.php?id_info=2014000039&event_akce=info_detail

Evropské právo

europa.eu/eu-law/legislation/index_cs.htm

Šikovný manuál pro nový občanský zákoník

www.amsp.cz/uploads/dokumenty/Publikace/Manual_NOZ.pdf

Článek - Nárok na odměnu nemáte!

irenamauranovotna.blog.idnes.cz/c/491457/pracovni-vztahy-narok-na-odmenu-nemate.html

O on line advokacii a riziko pro klienta

www.zet.cz/tema/online-advokacie-predstavuje-riziko-pro-klienta-i-advokata-rika-iva-chaloupkova-z-cak-7373

Přehled platných právních předpisů

www.zakonyprolidi.cz/cs/nove-predpisy

Nová Evropská směrnice pro zadávání veřejných zakázek

www.portal-vz.cz/getmedia/1c79eb25-e98e-4cf9-8964-afa8df67e3f3/Smernice-c-2014_24_EU-o-zadavani-VZ-a-o-zruseni-smernice-c-18.pdf

Evropská směrnice EPBD

www.isover.cz/evropska-smernice-epbd-ii

Sborníky technické harmonizace

www.unmz.cz/sborniky_th/26.htm

Systémy EMS

eko-net.cir.cz/systemy-environmentalniho-managementu-ems-

Článek o zákoně

pravniradce.ihned.cz/c1-64285600-nechteny-namestek-nechteny-zakon

Smart Governance

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/vsechny-zverejnene-dokumenty

Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí - článek

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/vnitrni-financni-kontrola/zakon-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-fina

Novela zákon o hazardu

www.epravo.cz/zpravodajstvi/od-ledna-zacina-platit-novela-zakona-o-zdaneni-hazardu-100045.html

Změny na důchodovém pojištění od roku 2016

moneymag.cz/aktuality/5457-co-se-meni-od-ledna-2016-novinky-ministerstva-prace-a-socialnich-veci

Nově vyšší nezabavitelné nezabavitelné při exekučním řízení

www.epravo.cz/top/clanky/nove-vyssi-nezabavitelne-castky-nezabavitelne-minimum-pri-exekucnich-srazkach-ze-mzdy-pro-rok-2016-99997.html

Výkon měnové politiky v aktuálním rozsudku ESD

www.epravo.cz/top/clanky/vykon-menove-politiky-v-aktualnim-rozsudku-esd-98799.html

NBU podepsal s CZ.NIC smlouvu o dohledu na počítačové sítě

www.epravo.cz/zpravodajstvi/nbu-podepsal-s-cznic-smlouvu-o-dohledu-na-pocitacove-site-100031.html

Smluvní závazkové vztahy z cizím pvkem

www.epravo.cz/top/clanky/smluvni-zavazkove-vztahy-s-mezinarodnim-prvkem-98756.html

Než požádáte o odstranění tvrdosti zákona

Důsledky pojmové preciznosti právní úpravy Institut odstranění tvrdosti operuje právě s touto tezí a umožňuje upřednostnění spravedlnosti (morálky) před zákonností. Nespravedlností, resp. nemorálností, je tedy třeba rozumět nedostatek právní úpravy, jež se při aplikaci projeví v konkrétním případě...

Judkát NNS k pozemkovému zákonu

pravo4u.cz/judikatura/nejvyssi-soud-cr/28-cdo-3400-2006/

- Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Odkaz na předpis č. 531/2005 Sb.- Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl....

e-pravo

Úraz zaměstnance

03.06.2015 11:22
www.epravo.cz/top/clanky/uraz-zamestnance-kam-s-nim-a-co-za-to-97842.html

Náhrada škody ua uvěření politickému slibu

03.06.2015 11:11
www.epravo.cz/top/clanky/lze-pozadovat-nahradu-skody-za-uvereni-politickemu-slibu-97850.html

Hmotný nosič díla výtvaného umění a autorskoprávní omezení vlastníka

03.06.2015 11:09
www.epravo.cz/top/clanky/hmotny-nosic-dila-vytvarneho-umeni-a-autorskopravni-omezeni-jeho-vlastnika-97756.html

Právní povaha rozhodování jediného společníka

03.06.2015 11:03
www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-rozhodovani-jedineho-spolecnika-98013.html

Zajímavé judikáty

e-pravo a jiné zdroje

Prevenční povinnost pro zaměstnance

03.06.2015 11:19
www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/prevencni-povinnost-98019.html

K doručování hmotněprávního úkonu na adresu uvedenou ve smlouvě

03.06.2015 11:15
www.epravo.cz/top/clanky/k-dorucovani-hmotnepravniho-ukonu-na-adresu-uvedenou-ve-smlouve-97908.html

Novely

Energie, notáři, správní poplatky

Novela zákona o hospodaření s energií, insolvence notáři

28.05.2015 16:27
Novela zákona o hospodaření energií Dne 4. 5. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 103/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela má především...

Nové články

Příručka před novelou

11.06.2015 10:58
Tato příručka má pouze informativní charakter, je třeba vzít v potaz novelice stavebního a zákona aa nový občanský zákoník.    Nová příručka - 1 DAS.pdf (372,7 kB)

Nový národní plán pro osoby se zdravotním postižením

28.05.2015 12:54
www.obecniportal.cz/33/novy-narodni-plan-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-schvalen-vladou-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z1Jollef8AL4Kzt1QPGGS2Q/?uri_view_type=4

Bezdůvodné obohacení

27.05.2015 13:29
  Problematika „bezdůvodného obohacení“ je upravena v  ustanovení § 2991 - § 3005. Je vidět, že nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, věnoval bezdůvodnému obohacení poměrně důkladnou právní úpravu.  Výklad k jednotlivým ustanovením nového občanského...

Podání ke správnímu orgánu

27.05.2015 12:57
  Mnoho lidí komunikuje se správními orgány a k takové komunikace je správním předpisem správní řád. Již v ustanovení § 1 správního řádu je stanoveno, že, cituji: (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků) a jiných orgánů,...

Kvitance

27.05.2015 12:54
  Dnešní právní okénko zaměříme na ustanovení § 1949 – 1951 Předpisu č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník (dále jen zákon). Cílem článku je upozornit na praktickou záležitost, kterou mnozí lidé opomíjí, ale často se vyplácí mít v ruce kvitanci.  Článek má pouze informativní...

Věcná práva a zápis do veřejného seznamu

27.05.2015 12:50
    Cílem tohoto článku je objasnit problematiku věcných práv, jak jsou právně upraveny v občanském zákoníku od 1. 1. 2014 (další změny nastanou od 1.1 2015). Vy, kteří jste dosud tyto znalosti nepotřebovali mít, protože jste nekupovali a neprodávali nemovitosti, nepoužívali tedy...

Právo nájemce na náhradu odůvodněných nákladů

15.05.2015 16:35
Právo nájemce na náhradu odůvodněných nákladů Peripetie vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem jsou časté a vznikají při nich spory, které se řeší i soudně. Při sestavování smlouvy o nájmu bytu či místnosti v bytě je třeba myslet i na možné problémy, které mohou poškodit byt i věci...

Právo spotřebitele – Nařízení vlády o právu odstoupení od smluv

15.05.2015 14:10
  Už se Vám někdy stalo, že u dveří zazvonil někdo, kdo vám nabízel výhodnější smlouvu na odběr energií či jiné podobné komodity a vy jste smlouvu podpisem potvrdili?  Český energetický úřad na svých webových stránkách upozorňuje na tyto případy čím dál častěji, a také varuje před...

Cestujeme se zvířaty po zemích EU

23.12.2014 23:41
 Cestujeme se zvířaty po zemích EU   Již za 6 dní vstoupí v planost Předpis č. 313/2014 Sb., Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech. Účinnost vyhlášky je tedy od 29.12 2014. Tento článek je pouze informativní,...

Právo a senioři v roce 2016

Zákony platné pro rok 2016

Přehled změn zákonů pro rok 2016

Podívejme se, co se mění a bude měnit naší legislativě v průběhu roku 2016. Tento výhled na zákony, vyhlášky a nařízení je pouze informativní, pokud není účinnost zákona platná od 1. 1. 2016, nastane během roku 2016. Měsíční minimální mzda, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v pl....

Senioři a právo

Datum: 03.12.2018

Vložil: SteveBoymn

Titulek: молодожены посоветуйте

привет всем всем,хотим кольца жениху и невесте подобрать, может кто посоветует, подруга подсказала ювелирное производство много полезной информации увидела на kupibril.ru/wedding_rings прикидываю, лучше парные или может известного бренда купить
себе хочу с изумрудом и дорожкой из бриллиантов, кто что думает, вроде по отызвам хорошее производство

Datum: 03.12.2018

Vložil: Jamesusedo

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

Datum: 30.11.2018

Vložil: sergeiwen

Titulek: Детективное агентство

Детективное агенство, лучшие цены, полный спектр услуг.

Берем оплату только за сделанную работу, имеем огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.

Список наших услуг:

Семейные

-Выявление факта супружеской неверности
-Проверка интернет-измен
-Сбор информации на будущего жениха/невесту
-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
-Проверка няни ребёнка
-Розыск отцов, алиментщиков
-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
-Розыск пропавших детей
-Выявление амурных аферистов и мошенников


Услуги для частных лиц

-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
-Определение местоположения человека по мобильному или
-Информационное досье
-Установление факта слежки
-Контроль телефона
-Проверка образа жизни человека
-Проверка алиби
-Розыск пропавших людей
-Розыск должников и их имущества
-Расследование преступлений
-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
-Детализации телефонных разговоров и смс
-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
-Дискредитация личности (Эксклюзив)

Услуги для бизнеса и юридических лиц

-Выявление коммерческого шпионажа
-Проверка контрагентов и партнеров
-Конкурентная разведка
-Корпоративные расследования
-Сбор информации на юридическое лицо
-Поиск скрытых активов
-Проверка сотрудников
-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов


Время работы: с 10:00 до 22:00 по МСК

Контакты:
+79787094870 (Телефон, Telegram, Whatsapp, Viber)

Datum: 30.11.2018

Vložil: DavidPreex

Titulek: Шиномонтаж на колесах

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

Datum: 23.11.2018

Vložil: Ashleyplogy

Titulek: Пару фактов о Челябинске


Челя?бинск седьмой по количеству жителей, четырнадцатый по занимаемой площади город Российской Федерации, административный центр Челябинской области, городской округ с внутригородским делением[7]. Население — 1 198 858[5] человек (2017) . Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасса (бассейн Тобола)[4] .

[b]Алое поле[/b]

«Место встречи — Алое поле», — эта фраза вряд ли вызовет недоумение у жителя Челябинска. Правда, раньше оно носило другие имена: Ярмарочная площадь, Александровская площадь, площадь имени В. И. Ленина. Раньше здесь проходили ярмарки, а сейчас это сквер, по запутанным дорожкам которого любят прогуливаться горожане.

Datum: 15.11.2018

Vložil: denwen

Titulek: Rolands petersons privatbank

Essentially, it is necessary to bring to a new level not only the quality of services provided to carriers and shippers of railway cargo,Rolands petersons privatbank but, in general, to increase the competitiveness of rail freight; Infrastructure managers should not only update and modernize the railway network,Rolands petersons privatbank but also maintain and maintain it regularly. This is the most important for the corridors of rail transport.Rolands petersons privatbank If the tracks are not serviced in this way, speed limits must be applied and the railway Rolands petersons privatbanklines will gradually die outRolands petersons privatbank

Datum: 14.11.2018

Vložil: AngelTudge

Titulek: Visit Verona on Segway 2019

Segway Verona Tour propone un modo originale per visitare la storica citta sull'Adige.
Il Segway e un veicolo elettrico, auto-bilanciante di facile utilizzo, ideale per famiglie,
coppie, individui che vogliono visitare la citta da una nuova prospettiva,
senza fatica e con l'accompagnamento di guide esperte.

Il tour ha una durata di 2 ore e percorre il seguente itinerario:

Portoni della Bra
Verona Arena
Castelvecchio
Arco dei Gavi
Porta Borsari
Corso Porta Borsari
Piazza delle Erbe
Palazzo della Ragione
Piazza dei Signori
Arche Scaligere
Chiesa Santa Anastasia
Cattedrale Santa Maria Matricolare
Ponte Pietra
Casa di Giulietta


Datum: 14.11.2018

Vložil: wen

Titulek: Rolands petersons privatbank

The transport and logistics sectors are of particular

importance for the Latvian economy, since they have a

steady increase in GDP and provide services in almost all

other sectors of the national economy.Rolands petersons

privatbank
Despite the political Rolands petersons privatbank and

economic changes of the last decade, the impact of the

transport and logistics industry on our economy remains

high: in 2016,Rolands petersons privatbank the sector

increased value added to GDP by 9.1%. Moreover, the average

monthly gross salary is still higher than in other sectors

- in 2016 in other Rolands petersons privatbank sectors of

the economy it was 859 euros, while in the storage and

transportation sector the average gross salary is about 870

euros.Rolands petersons privatbank

Datum: 12.11.2018

Vložil: DavidPreex

Titulek: Выездной шиномонтаж

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

Datum: 11.11.2018

Vložil: angelinawen

Titulek: Rolands petersons de facto

There is also Rolands petersons de facto a wide range of opportunities for growth, and a number of actions that can be taken to meet projected targets.Rolands petersons de facto There is a strong need for Rolands petersons de facto the services with high added value, the increase of the processed volumes of cargo by attracting new freight flows, high-quality Rolands petersons de facto passenger service and an introduction of modern technologies and information systems in the area of transit and logistics.Rolands petersons de facto Liepaja port has all the chances to become the second Rotterdam in the foreseeable future.Rolands petersons de facto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A SENIOŘI

Sledujte i webovky www.tretivek.cz

Právo stavby a Smlouva o právu stavby

02.06.2015 22:15
  Právní úprava Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (dále zákon), upravuje právo stavby v Hlavě II Věcná práva, Díl 5 Věcná práva k cizím věcem, Oddíl 1, Právo stavby. Důležitým a neopominutelným souvisejícím předpisem s ohledem na předmět tohoto článku je zákon...

O výměnku

27.05.2015 15:11
  Problematika výměnku je upravena v ustanovení § 2707 – 2715 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Výměnek je vlastně jeden ze smluvních z mnoha typů, které jsou v občanském zákoníku upraveny. Tento článek má pouze informativní charakter, přednost má zákon a porada...

Smlouva o výpůjčce

27.05.2015 15:05
  Právní okénko, které Vám nyní předkládám, se bude týkat jedné, docela běžné záležitosti v rodinných, mezilidských a sousedských vztazích, a to je výpůjčka. Současně se budeme zabývat nejen problematikou vypůjčení nezuživatelné věci v rodinných vztazích, ale bude se týkat i...

Alternativní zaměstnání

27.05.2015 15:00
      Alternativní formy zaměstnání V následujícím textu se dozvíte o formách zaměstnání, které se jinak nazývají alternativní formy zaměstnání, jak jsou nyní využívány v ČR a v Evropské unii. Cílem článku je přiblížit nejen obsah a formu takového způsobu zaměstnání,...

Ochrana před požáry

27.05.2015 14:56
   Je smutnou tradicí, že během vánočních svátků jsou domácnosti ohroženy požáry z nejrůznějších příčin. Lidé jsou víc nervózní, než v běžné dny, a někdy zapomínají na bezpečnostní opatření, což může mít za následek vznik požáru, domácí povodně a v důsledku způsobí škody,...

Újma, nebo-li po staru „škoda“

27.05.2015 14:55
Újma,  nebo-li po staru „škoda“ Právní úprava Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový) a zákony související, Metodika Nejvyššího soudu  (cit:...

Náklady soudního řízení -1

27.05.2015 14:52
    Cílem tohoto malého seriálu článků je informace o nákladech soudního řízení, které, jak uvidíme následovně, nejsou žádnou jednoduchou a levnou záležitostí. Právním rámcem je Předpis č. 99/1963, Zákon občanský soudní řád, platný od 1.1 2015 (dále jen „o.s.ř.“. Problematika je rozdělena...

Zákon o zdravotnických prostředcích

27.05.2015 13:26
  Od 1. 4. 2015 bude účinný zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon).  Protože předpokládám, že jste, milé babičky a dědečkové, v určitých souvislostech zákona (jako spotřebitelé) cílovou skupinou tohoto zákona (kromě řady dalších subjektů, které jsou...

Ručení za škodu při pádu věci na ulici

09.08.2014 10:55
Ručení za škodu při pádu věcí na ulici Úvodem si dovolím takovou všetečnou otázku: máte dobře upevnění truhlíky na oknech či balkónech, nebo dobře upevněné mokré prádlo na prádelních šnůrách na balkónech?  Nemůže vám spadnout pejsek nebo kočka z balkónu na ulici a pádem způsobit úraz...

Služebnost okapu

09.08.2014 10:53
Služebnost okapu V jednom z minulých právních okének jsme se snažili seznámit čtenáře s problematikou věcných břemen - služebností a reálných břemen v novém občanském zákoníku a pojmově jsme se snažili vysvětlit nejen rozdíly  mezi  služebnostmi a reálnými břemeny,...

Reálná břemena

09.08.2014 10:51
Reálná břemena Právní úpravu reálných břemen najdeme v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový), v ustanovení § 1303 a násl. Tento článek má informativní charakter, přednostně platí zákon. Druhou větví věcných břemen jsou reálná břemena.  Příkladem pro reálná břemena může být...

Stalking

09.08.2014 10:49
Stalking Budeme hovořit o jednom jevu, kterému se říká stalking a znamená – nebezpečné pronásledování. Můžete se stát obětí stalkingu i vy. Co je to stalking? Stalking se vyznačuje nebezpečnou obsesivní fixací známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu. Jeho obětí se může stát kdokoliv....

Věcná břemena a služebnosti

09.08.2014 10:47
Věcná břemena a služebnosti   Mnoho lidí zarazila novelizace zvláště v otázkách věcných břemen a služebností. Věcná břemena upravuje občanský zákoník ve svém ustanovení § 1257 – 1308. Je to docela rozsáhlá úprava. Tento článek slouží pouze k informativnímu účelu.   K čemu...

Katastrální zákon a občanský zákoník (NOZ)

09.08.2014 10:45
  Právní okénko pro důchodce – Občanský zákoník a katastrální zákon V tisku se stále dočítáme různé informace o zápisech do katastru nemovitostí a jejich sledování. Změny, které v naší legislativě proběhly, se nás bytostně týkají a jistě není od věci si o nich občas popovídat....

Omezení svéprávnnosti

09.08.2014 10:43
Omezení svéprávnosti   V současné době, za platnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014 (dále jen zákon) není snadné omezovat svéprávnost.  Problematiku omezení svéprávnosti řeší ustanovení § 55 a násl. zákona. Následující článek slouží pouze k...

Vlastní nezpůsobilost právně jednat

09.08.2014 10:41
Vlastní nezpůsobilost právně jednat Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění, který je účinný od 1. 1. 2014 (dále jen zákon) má mnoho ustanovení, které by. Podle mého soudu, mohly zajímat seniory a důchodce, ale i jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. ...

Důchodci a právo

Zákon o zaměstnanosti, změna pravidel

27.05.2015 15:13
    Změna pravidel o poskytování podpory v nezaměstnanosti Od 1. 1. 2015 se změní celá řada zákonů, mezi nimiž je i Zákon č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti.   Novela tohoto zákona se bude týkat pravidel poskytování podpory v nezaměstnanosti a jejím cílem je sjednotit...

Odmítnutí dědictví povinným

21.02.2014 11:44
www.epravo.cz/top/clanky/muze-povinny-odmitnout-dedictvi-93505.html

Jak budete platit daně a za jakých podmínek

30.01.2014 11:19
Daně za rok 2013   www.nasepenize.cz/duchodci-zaplati-za-rok-2013-vice-na-danich-kdy-se-dani-duchod-12032

Judikáty o odměnách advokátů

Odměna při zastoupení více obhájci

21.02.2014 11:39
www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odmena-pri-zastoupeni-vice-obhajci-93689.html

Odměna advokáta a žaloba o náhradu nemajetkové újmy za nesprávní úřední postup

21.02.2014 11:34
www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/zaloba-o-nahradu-nemajetkove-ujmy-za-nespravny-uredni-postup-a-odmena-advokata-93695.html

MAJETEK A POVINNOSTI VLASTNÍKU

Senioři, pozor na veřejné rejstříky!

21.02.2014 12:01
Přečtěte si článek:   www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-verejnych-rejstricich-93518.html

Nový občanský zákoník a manželé

Dluhy manžela před sňatkem

23.02.2014 10:05
Přečtěte si článek www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/4458-kdyz-manzel-naseka-dluhy-a-to-i-pred-snatkem-manzelce-zabavi-plat-co-delat-prolustrovat-finance-vcas-radi-nami-osloveny-pravnik.htm

Veřejné zakázky v roce 2014

Zákon o veřejných zakázkách a NOZ

Jak řešit problém mezi ZVZ a NOZ v rámci smluv?

01.02.2014 01:03
Přečtěte si článek, v němž je uveden názor právníka: www.epravo.cz/top/clanky/dopad-noz-na-zadavani-verejnych-zakazek-zmeny-uzavrenych-smluv-a-ramcove-smlouvy1-93461.html

Sledujeme zákony v roce 2014

Aktuální znění zákonů a předpisy související

Změna v oceňování pozemků

31.01.2014 16:02
V letošním roce proběhne v našem právním řádu, ale i v našem životě spousta změn. Nabízím Vám článek, který Vás, co chcetet kupovat nebo prodávat nemovitosti, bude hodně zajímat.   www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-v-ocenovani-nemovitosti-a-novy-obcansky-zakonik-93475.html

Zákon o ochraně spotřebitele

30.01.2014 11:55
www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634/zneni-20140115   Je prováděn předpisem 132/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu 92/1999...

Zákon o archivnictví a spisové službě

30.01.2014 11:51
www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20140101   Je prováděn předpisem 645/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě 646/2004 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové...

Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob

30.01.2014 11:49
www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304/zneni-20140101   Je prováděn předpisem 323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 351/2013 Sb. Vyhláška Nařízení...

Katastrální zákon a předpisy souvsející

30.01.2014 11:47
www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256   Je prováděn předpisem 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí 359/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro...

Zákon o půdě

30.01.2014 11:45
www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-229/zneni-20140101 Je prováděn předpisem 20/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby 504/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti...

Živnostenský zákon a předpisy související

30.01.2014 11:42
www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455/zneni-20140101   Je prováděn předpisem 525/1992 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České...

Stavební zákon

30.01.2014 11:39
www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183/zneni-20140101   Je prováděn předpisem 498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci...

Aktuální znění zákona o obcích

30.01.2014 11:36
www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128/zneni-20140101   Předpisy související   Je prováděn předpisem 326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o...

Občanský zákoník a jeho prováděcí předpisy

30.01.2014 11:30
Sledujeme předpis - Občanský zákoník   www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101   Je prováděn předpisem 351/2013 Sb. Vyhláška Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených...

Aktuální znění znění zákona č. 219/2000 Sb.

30.01.2014 11:25
Prostudujte si následující zákon   www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219/zneni-20140101   Prováděcí a zákon měnící předpisy   Je prováděn předpisem 62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu Je...

Komentáře k novému občanskému zákoníku z webových stránek e-pravo

Vybrané články z odborného tisku

OCHRANA VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA PO REKODIFIKACI

03.10.2013 07:44
OCHRANA VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA PO REKODIFIKACI V květnu tohoto roku jsme uveřejnili článek "Ochrana nabyvatele nemovitosti v dobré víře dle nového občanského zákoníku"[1]. V něm jsme se zabývali jednou ze souvislostí zásady materiální publicity, kterou budou dle...

NÁJEMNÍ SMLOUVA PODLE NOZ SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY OPROTI STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ - I. ČÁST

03.10.2013 07:43
NÁJEMNÍ SMLOUVA PODLE NOZ SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY OPROTI STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ - I. ČÁST Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) poměrně podstatně změní stávající úpravu nájemních smluv. Proto bude nezbytné věnovat těmto změnám dostatečnou pozornost, a to jak na straně pronajímatelů, tak...

KATASTR NEMOVITOSTÍ V NOVÉM

03.10.2013 07:40
KATASTR NEMOVITOSTÍ V NOVÉM Dnem 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (zákon č.89/2012 Sb.). Rozsáhlé změny, které tento zákon přinese, se promítnou i do oblasti nemovitostí a katastru nemovitostí, a to ať již v podobě nové definice nemovitosti, uplatnění zásady superficies solo...

ČAS JAKO PRÁVNÍ UDÁLOST PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

03.10.2013 07:31
92597. ČAS JAKO PRÁVNÍ UDÁLOST PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU eFocus Výběr z publikace Občanské právo hmotné I. díl – učebnice autorského kolektivu Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv, kterou vydává nakladatelství Wolters...

Občanské právo - nový občanský zákoník

Znění s důvodovou zprávou

Právo soukromé a právo veřejné - nový občanský zákoník

  Právo soukromé a právo veřejné   Kapitola 1. Soukromé   V rozmezí § 1 - § 8 zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku se seznámíme se dvěma pojmy – právo soukromé a právo veřejné. Abychom správně pochopili, co znamená právo soukromé a co znamená právo veřejné, musíme vycházet...

Závazkové vztahy a relativní majetková práva

1. Právní úprava obchodních závazkových vztahů 1.1. Platná právní úprava v současnosti   V současné době platí, pro obchodní závazkové vztahy, zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a vychází, v tomto ohledu z úvodní normy, § 261 ObchZ, která vymezuje hranici mezi závazky, jejichž režim je...

Pozemkové právo

Pozemkové právo

Právní režim pozemků sloužících dopravě

  Právní režim pozemků sloužících dopravě Druhy pozemků podle způsobu dopravy,k jejíž realizaci slouží: podle tohoto kritéria leze pozemky sloužící dopravě klasifikovat do následujících kategorií: Pozemky sloužící siliční dopravě – pozemní komunikace Dopravě po drahách Letecké...

Restituce pozemkového vlastnictví fyzických osob

  Restituce pozemkového vlastnictví fyzických osob Pojem restituce: obnovení původního právního stavu, jmenovitě obnovení vlastnického práva k majetku těm subjektům, jimž bylo v minulosti odňato, případně jejím právním nástupcům – nebo poskytnutí náhrady. Cílem restitucí bylo...

Majetkověprávní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství

  Majetkověprávní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství Úprava: Základním předpisem je vodní zákon 254/2001 Sb. Objekt: jsou pozemky, které jsou pokryty vodou a dále ty pozemky, které sice pokryty vodou nejsou, ale nachází se v blízkosti vodou pokrytých pozemků. Patří tu i...

Vodní hospodářství, majetkoprávní vztahy, územní plánování a ochrana vod

  Vodní hospodářství, majetkoprávní vztahy, územní plánování a ochrana vod    Právní úprava Základním předpisem je vodní zákon 254/2001 Sb., v platném znění. Předmětem úpravy jsou pozemky, které jsou pokryty vodou a dále ty pozemky, které sice pokryty vodou nejsou,...

Státní pozemkové vlastnictví

  Státní pozemkové vlastnictví Právní úprava Zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Je to významný předpis, který upravuje především vlastnictví státu k majetku, který má a hospodaření s ním. Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů,...

Pozemkové vlastnictví a státní pozemkové vlastnictví

  Pozemkové vlastnictví a státní pozemkové vlastnictví Pojem pozemkového vlastnictví v ekonomickém a právním pohledu V ekonomickém smyslu chápeme pozemkové vlastnictví jako: soubor společenských výrobních vztahů, jejíchž prostřednictvím lidé uspokojují materiální potřeby....

Právní režim lesních pozemků

  Právní režim lesních pozemků   Právní úprava Právní režim lesních pozemků je upraven v zákoně č. 289/1995 Sb., v platném znění, lesní zákon (dále jen zákon). Pozemky určené k plnění funkcí lesa Podle ustanovení § 3 zákona, rozlišuje pozemky k plnění funkcí lesa na lesní...

Věcná břemena a pozemkové vlastnictví včetně vzorů

  Věcná břemena a pozemkové vlastnictví Právní úprava v historii V občanském zákoníku z roku 1811 byly upraveny  tzv. pozemkové služebnosti, které opravňovaly vlastníka panující nemovitosti k určitým činnostem na nemovitosti sousední, která byla služebností zatížena a...

PRÁVO K NEMOVITOSTEM

  PRÁVO K NEMOVITOSTEM Právní vymezení vlastnictví a vlastnických vztahů k nemovitostem Vlastnictví v právním slova smyslu obecně označujeme také jako vlastnické právo. Vlastnické právo je právními normami upravovaný vlastnický vztah v ekonomickém smyslu. Toto právo je...

Právní režim honebních pozemků

  Právní režim honebních pozemků   Právní úprava Právní režim honebních pozemků je upraven zákonem č. 449/2001 Sb., Zákon o myslivosti, v platném znění.   Honitba, honební pozemky Honitba je zákonem definována jako soubor honebních pozemků jednoho nebo více...

Veřejné zakázky malého rozsahu

 

Návrhy smluv, které je třeba upravit podle Vašich aktuálních potřeb

Smlouvy a vzor poptávky

Osnova smlouvy o dílo na stavbu(rekonstrukci) pozemních komunikací

stavby pozemních komunikací- pro právnické  osoby   Číslo SOD...

Smlouva na technický servis

Číslo smlouvy uživatele:                                        Číslo smlouvy...

Smlouva o dílo na biologickou rekultivaci

Ochrana